Voorwoord college van bestuur

Met trots presenteren wij het Geïntegreerd Jaardocument 2016 van het Graafschap College. Via deze website geven wij onze belanghebbenden en andere geïnteresseerden inzicht in de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben behaald.

Hoogtepunten in het onderwijs

Onze opdracht is om onze studenten op te leiden tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt. Op 1 augustus 2016 werd de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Al is deze ‘operatie’ voor de buitenwereld zo goed als geruisloos verlopen, het is zeker niet vanzelf gegaan en heeft veel gevraagd van de betrokken medewerkers. De keuzedelen zijn geïntroduceerd, docenten hebben het hybride leren omarmd en alle onderwijsteams hebben een plan gemaakt om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming verder te verbeteren. In 2016 hebben we toestemming gekregen om vanaf het schooljaar 2017-2018 te starten met twee gloednieuwe opleidingen die inspelen op de ontwikkelingen in de technische sector en bijdragen aan onze ambitie om op te leiden voor nieuw vakwerk en innovatieve beroepen. Het betreft de cross-over opleidingen Middenkader Smart Building en Middenkader Smart Industry. Ook internationalisering had het afgelopen jaar veel aandacht in ons onderwijs. Er zijn veel internationale activiteiten ondernomen en het blijkt dat steeds meer studenten, in het kader van hun studie, het buitenland bezoeken, bijvoorbeeld vanwege uitwisselingen of stages. Dankzij een in 2016 toegekende subsidie kunnen we de komende jaren verder investeren in internationalisering in de Euregio en verder uitvoering geven aan het project ‘Leren zonder Grenzen’.

Goede docenten zorgen voor goed onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs heeft de hoogste prioriteit. Goede docenten zijn de belangrijkste voorwaarde voor het bieden van goed onderwijs. In 2016 hebben we hierin volop geïnvesteerd. De professionaliteit van medewerkers wordt in de organisatie steeds beter geborgd en voldoet aan de standaarden die we zelf belangrijk vinden. De ontwikkeling en deskundigheidsbevordering van teams, met behulp van het teampalet ‘nieuwe stijl’, zorgde ervoor dat teams steeds beter in hun kracht komen te staan. Door de Graafschap Academie zijn veel professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd, waar meer dan de helft van de medewerkers aan heeft deelgenomen. De toename van de professionaliteit en taakvolwassenheid binnen het Graafschap College leidt er onder andere toe dat meerdere opleidingen van de Keuzegids het predicaat topopleiding krijgen. Daar zijn we trots op en we willen deze ontwikkeling verder stimuleren. Met de aanstelling van drie innovatiedocenten heeft het doen van onderzoek officieel een plek gekregen in onze organisatie. Onderzoek doen is een belangrijke voorwaarde voor de professionele ontwikkeling van ons onderwijs. Het stelt ons in staat om te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Merkbaar is dat de onderzoekende houding binnen onze organisatie steeds vanzelfsprekender wordt: het stellen van vragen is belangrijker dan het direct innemen van een standpunt. In 2016 mochten we het keurmerk ‘Samenwerkingsschool’ ontvangen en zijn we ‘aspirant Opleidingsschool’ geworden. Dat betekent dat we ook op de professionaliteit en kwaliteit van toekomstige docenten steeds meer grip krijgen.

Investeren in faciliteiten en huisvesting

Investeren in goede onderwijsfaciliteiten is een voorwaarde voor goed en modern onderwijs. Dat hebben we het afgelopen jaar onder andere gedaan door in te zetten op verdere digitalisering. Zo is door een deel van de organisatie Office 365 als nieuwe werkomgeving in gebruik genomen en is de onderwijslogistiek verder verbeterd met behulp van Xedule. De invoering is niet geheel probleemloos verlopen, maar we zetten door om alles op orde te krijgen en in de loop van de tijd de vruchten te kunnen plukken. Ook op het gebied van huisvesting hebben we stappen gezet. Alle benodigde voorbereidingen zijn getroffen om met de bouw van Sportpark Zuid te kunnen starten. Deze toekomstige locatie wordt in gebruik genomen door zo’n 700 studenten van de opleidingen Sport en bewegen en Veiligheid en Vakmanschap (Defensie). Ook is een locatie aan de Prins Hendrikstraat in Doetinchem geopend om de toename van de cursisten inburgering op te vangen.

Uitstekende resultaten

Trots zijn wij op het feit dat onze aanpak en inspanningen hun vruchten afwerpen. De daling van het percentage studenten dat het Graafschap College zonder diploma verlaat, blijft doorzetten. In 2016 is dit percentage opnieuw fors gedaald en dat, terwijl het percentage al laag was ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ook ons jaar- en diplomaresultaat zijn in het verslagjaar opnieuw gestegen en stijgen steeds verder uit boven de landelijke gemiddelden. Uit het tevredenheidsonderzoek, dat door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) in 2016 is uitgevoerd, blijkt dat onze studenten bovengemiddeld tevreden zijn over hun opleiding en de school. Onze medewerkers beoordeelden, in het medewerkersonderzoek van 2016, de algemene tevredenheid met een ruime voldoende (7,8). Bijzonder is ook dat de onderdelen ‘betrokkenheid’ en ‘bevlogenheid’ bovengemiddeld gewaardeerd worden en dat medewerkers een grote bereidheid hebben om te veranderen.

Grote uitdaging voor de toekomst

2016 was een jaar waarin we veel hebben bereikt en dichterbij de realisatie van onze ambities zijn gekomen. Dit was mogelijk dankzij de inzet, flexibiliteit en betrokkenheid van onze docenten en ondersteunende medewerkers. Bedankt daarvoor! Ook een woord van dank aan onze raad van toezicht, ondernemingsraad en studentenraad. Het is belangrijk met elkaar de dialoog aan te gaan en we zijn blij dat we dat op een goede en prettige manier hebben kunnen doen. Het komende jaar krijgen we te maken met krimpende budgetten, onder andere door een daling van het aantal studenten. We staan daardoor voor een grote uitdaging. Met minder middelen onze kwaliteit hooghouden, vraagt veel van de organisatie. Ondanks dat hebben we het vertrouwen om van 2017 wederom een succesvol jaar te maken, waarin we opnieuw mooie resultaten bereiken.

René van Gils en Sarien Shkolnik-Oostwouder
college van bestuur