Koploperprojecten

In het kader van de realisatie van de strategische doelen zijn koploperprojecten benoemd, die in de hele school geïnitieerd zijn. De ‘Theory U’ van Otto Scharmer heeft het Graafschap College hiertoe geïnspireerd. De projecten laten zien hoe het Graafschap College de toekomst van de school ziet. In de projecten wordt op een innovatieve manier en op experimentele basis gewerkt aan de strategische thema’s. Op dit deel van de website staat per strategische lijn een overzicht van de koploperprojecten in 2016.

Opleiden voor ieders talent en ambitie

Sway bij de studieloopbaanbegeleiding

Studieloopbaanbegeleiding wordt steeds belangrijker in een wereld vol keuzemogelijkheden. In het Sway-project wordt een moderne presentatietool ingezet voor een nieuwe vorm van studieloopbaanbegeleiding, die uitgaat van de passie van de student. Lees meer over de inzet van Sway bij de studieloopbaanbegeleiding van studenten van de opleiding Sport en bewegen.

Inburgeren op de arbeidsmarkt

Het project ‘Inburgeren op de arbeidsmarkt’ richt zich op mensen ouder dan 18 jaar die hun talenten willen ontwikkelen voor een betere positie op de arbeidsmarkt. De toekomst vraagt om een leven lang leren. Voor inburgeraars heeft een cursus bij een instelling voor beroepsonderwijs veel voordelen. Lees meer over dit koploperproject.

Opleiden, flexibel en op maat

Streaming the classroom

In het project ‘Streaming the classroom’ staat de digitale benadering van de realiteit van de interactie in een klas tussen docenten en studenten centraal. De directe aanleiding voor het project was de veranderende urennorm per augustus 2014. De nieuwe norm biedt meer ruimte aan onderwijsteams om het lesprogramma zelf in te richten en goed te laten aansluiten op ontwikkelingen in de maatschappij. Maar ook is het aantal uren begeleide onderwijstijd voor studenten omhoog gegaan naar 1.000, terwijl er niet meer docenten bij zijn gekomen. Lees meer over de wijze waarop de richting ICT en mediavormgeving het project ‘Streaming the classroom’ gebruikt om in te spelen op deze ontwikkelingen.

De digitale derde leerweg

In de sector Zorg, Welzijn & Sport is online leren opgezet, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van mensen die vooral in de praktijk opgeleid willen worden. Zelfregie is het uitgangspunt. De tweewekelijkse bijeenkomst op school is interactief en onder meer gericht op het samen oefenen van vaardigheden. Lees meer over de ontwikkelingen rond dit koploperproject.

Onderwijsleercentrum

In het Onderwijsleercentrum (OLC) worden studenten van de sector Zorg, Welzijn & Sport op een actieve en persoonlijke wijze begeleid om het maximale uit zichzelf en hun studie te halen. Per week is twee uur opgenomen in het rooster om aan de slag te gaan in het OLC. Studenten bepalen zelf hoe zij deze tijd invullen. Ze kunnen kiezen voor ondersteuning op het gebied van taal en/of rekenen of bij huiswerk- of stageopdrachten, maar ze kunnen er ook voor kiezen om aan groepsopdrachten te werken of deel te nemen aan een van de plus-programma’s. Door deze werkwijze wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de behoefte van studenten aan autonomie en maatwerk en anderzijds, door heldere kaders te stellen, rekening gehouden met de ‘beperkingen’ waar studenten in hun ontwikkelfase nog mee te maken hebben.

In 2016 is in Groenlo een OLC gecreëerd waar studenten vijf dagen per week terechtkunnen. Ook op de hoofdlocatie zijn drie tijdelijke ruimtes geschikt gemaakt als OLC en zijn voorbereidingen getroffen voor één OLC waar alle verschillende functies in onder worden gebracht. Lees meer over dit koploperproject.

Opleiden voor nieuw vakwerk en innovatieve beroepen

Het Idee

Met dit koploperproject speelt het Graafschap College in op de behoeften van gemeenten, bedrijven en instellingen in de regio. Zij geven aan in de toekomst behoefte te hebben aan medewerkers die interdisciplinair kunnen samenwerken, oftewel medewerkers die in staat zijn meerdere vakgebieden met elkaar te combineren. Het Idee is een project dat is gericht op sociale innovatie. Studenten van de sectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening en Zorg, Welzijn & Sport werken in dit project samen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Eerst wordt onderzoek gedaan en vervolgens worden prototypes ontworpen en geproduceerd.

Het Idee is een jaarlijks terugkerend project dat in 2012 is gestart. In het schooljaar 2015-2016 is een projectleider aangesteld met als doel het project verder te professionaliseren en de zichtbaarheid ervan in- en extern te vergroten. In januari 2016 startte een projectgroep waarin docenten en ondernemers waren vertegenwoordigd. Lees meer over ‘Het Idee’.

Scrum for Education

Om ICT-studenten beter te begeleiden bij hun projecten is de scrummethode geschikt gemaakt voor onderwijs. Studenten en docenten hebben een beter overzicht over wat ze aan het doen zijn en dat leidt tot betere eindproducten. Lees meer.

Opleiden in een netwerk in de Euregio

Wijkleercentra en practicum

Een tekort aan stageplekken leidde tot een nieuwe onderwijsvorm, waarbij in de praktijk wordt geleerd. Het externe practicum begeleidt studenten voor op een toekomst met een steeds veranderende zorgvraag. In 2016 lag de nadruk op het implementeren van de nieuwe onderwijsvorm en het vergroten van het volume ervan. Dit alles binnen een sterk veranderend en onstabiel zorglandschap, waarin zorgorganisaties te maken hebben met ingrijpende veranderingen. Het werken in wijkleercentra heeft tot mooie ‘bijvangsten’ geleid, zoals een leerwoning bij Elver (zorgverlener mensen met verstandelijke beperking) en een belevingswoning in de wijk Schöneveld in Doetinchem. De onderwijsvorm is een van de koplopers van het Zorgpact.

In 2016 is het projectonderwijs voor de opleiding Maatschappelijke Zorg (bol, volwassenen) opgestart. Er is een start gemaakt met interne practica. Ook Canvas (Learning Management System) is door meerdere zorgopleidingen in gebruik genomen. Canvas ondersteunt het leren in wijkleercentra, maakt just-in-time onderwijs mogelijk en vereenvoudigt de communicatie tussen betrokkenen. De administratieve processen zijn in het reguliere proces geïntegreerd. Lees meer over dit koploperproject.

De 3D metaalprinter

De Achterhoek is van ouds her een regio met veel maakindustrie. Om als regio een toonaangevende positie te kunnen blijven behouden, moet worden meegegaan met de tijd. Medewerkers van bedrijven en docenten van het Graafschap College pioneerden samen met de 3D-printtechnologie voor de metaalindustrie. Inmiddels staat er een ultramoderne 3D-metaalprinter, waarvan er maar drie op de wereld zijn. Lees meer over dit koploperproject.

Leren en werken met passie en plezier

Graafschap Vitaal!

Excellent onderwijs begint bij excellente docenten. Docenten en medewerkers die met passie en plezier naar hun werk gaan. De Graafschap Academie biedt volop mogelijkheden aan medewerkers om zichzelf te ontwikkelen en, individueel of samen met collega’s, te leren. Het aanbod varieert van praktijkstages, lezingen, workshops, trainingen en intervisie tot complete leergangen. Dit project richt zich vooral op de vitaliteit van medewerkers. Hoe blijven medewerkers zowel lichamelijk als mentaal fit? Lees meer.

YoungGC

Jonge docenten zullen in de school van de toekomst werken. Het Graafschap College hecht veel belang aan de inzichten van het jonge talent onder medewerkers. Daarom is in 2015 Young Graafschap College (YounGC) opgericht. De missie van YounGC is de professionele ruimte van jonge medewerkers groter maken. Lees meer over de ontwikkelingen rond dit koploperproject.