Werving en selectie

Vacatures

Na twee jaar groei was er in 2016 sprake van een afname van het aantal vacatures. Dit is onder andere te verklaren doordat er minder budget beschikbaar was om uitstromend personeel te vervangen. Het aantal vacatures voor een managementfunctie is in 2016, ten opzichte van 2015, nagenoeg stabiel gebleven.

Vacatures bij het Graafschap College
2012 2013 2014 2015 2016
Vacatures OP 37 24 38 39 35
Vacatures OBP 20 14 24 28 19
Vacatures managementfuncties 2 3 1 5 4
Totaal 59 41 63 72 58

Sollicitaties

In 2016 daalde het aantal sollicitaties ten opzichte van 2015: 23% minder sollicitaties naar aanleiding van een vacature en 37% minder open sollicitaties. Een verklaring hiervoor is een afnemende werkloosheid en minder aanbod van sollicitanten.

Sollicitaties bij het Graafschap College
2012 2013 2014 2015 2016
N.a.v vacature 1.616 442 794 1.147 879
Open sollicitaties 576 507 517 387 246
Totaal 2.192 949 1.311 1.534 1.125

Vervulbaarheid vacatures

Net als in 2015 had het Graafschap College in 2016 te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Het betrof vacatures voor docenten techniek, ICT, Engels, Nederlands, rekenen en eerstegraads bevoegde vavo-docenten. In het verslagjaar bleken ook vacatures voor docenten NT2 moeilijk vervulbaar. Dit had te maken met een toename van het aantal vluchtelingen en daarmee een grotere behoefte aan docenten NT2. De vacatures voor ondersteunende functies op mbo-niveau waren in het verslagjaar goed vervulbaar. Actieve werving voor deze functies is niet nodig, omdat er veel portefeuillekandidaten beschikbaar zijn.

Het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsmarktcommunicatie heeft de voortdurende aandacht. In 2016 was pro-actief werven een belangrijk aandachtspunt en ook voor de komende jaren blijft het Graafschap College zich hierop richten. Door pro-actief te werven, hoopt het Graafschap College moeilijk vervulbare vacatures beter te vervullen en beter te concurreren met andere werkgevers in de regio.