Scholing en ontwikkeling

Medewerkers van het Graafschap College professionaliseren zich op zeer diverse manieren. Onder andere door het volgen van een opleiding, scholing, training, coaching en het bijwonen van congressen, symposia en studiedagen.

Scholing

In het 2016 volgden 136 medewerkers een (externe) opleiding. Daarvan startte 65 medewerkers in 2016 met een opleiding. De overige 71 medewerkers vervolgden hun opleiding.

Aantal medewerkers dat een reguliere opleiding volgt
2013 2014 2015 2016
Wetenschappelijke opleiding 0 1 1 2
(Professionele) master 31 32 46 38
Hbo lerarenopleiding 31 25 23 24
Hbo-opleiding (overig) 13 18 22 11
Overig (cursus, training of leergang op hbo-niveau) 20 15 17 48
Overig (cursus, training of leergang op mbo-niveau) 16 13 10 13
Totaal 111 104 104 136

De afgelopen jaren is het aantal docenten, in dienst van het Graafschap College, dat in het bezit is van een master fors gestegen. Het professionaliseringsbeleid van het Graafschap College, dat er onder andere op is gericht op meer docenten met een master, blijkt vruchten af te werpen.

Aantal docenten met een master
2012 2013 2014 2015 2016
16 25 45 63 65

Lerarenbeurs voor professionalisering

Docenten die minimaal één jaar in dienst zijn van een erkende onderwijsinstelling konden in 2016, in het kader van het ‘Actieplan Leerkracht’, een lerarenbeurs voor professionalisering aanvragen. De lerarenbeurs is bedoeld om het professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of te specialiseren. In het verslagjaar maakten 43 medewerkers gebruik van de lerarenbeurs en 11 medewerkers maakten gebruik van de zij-instroombeurs. 82 medewerkers volgden een opleiding zonder lerarenbeurs, bijvoorbeeld omdat zij geen docent zijn of hebben besloten een opleiding te starten, nadat de aanvraagtermijn was verstreken.

Aantal medewerkers dat gebruik maakt van lerarenbeurs voor scholing
2013 2014 2015 2016
Zonder zij-instroombeurs 46 39 52 43
Met zij-instroombeurs 4 1 4 11
Totaal 50 40 56 54

Graafschap Academie

De Graafschap Academie adviseert over en faciliteert bij de professionele ontwikkeling van medewerkers van het Graafschap College en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Het aanbod van de Graafschap Academie sluit aan op het strategisch beleid en wordt afgestemd op de specifieke leervraag en -behoefte. Medewerkers en teams kunnen bij de Graafschap Academie terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van scholing, ontwikkeling en professionalisering.

Het aanbod van de Graafschap Academie komt tot stand in samenwerking met medewerkers en management. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van medewerkers. Door ontmoeting en kennisdeling wordt van elkaar geleerd. Op die manier wordt continu gewerkt aan de professionalisering van medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs. De Graafschap Academie heeft een verbindende rol.

De Graafschap Academie heeft te maken met een toename van het aantal ontwikkel- en professionaliseringsvragen vanuit de organisatie. Bovendien worden de vragen diverser en neemt de vraag naar maatwerk en leren ‘just in time’ toe. Onder de naam ‘Graafschap Academie: jouw partner in leren met plezier!’ is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Graafschap Academie. De belangrijkste doelen daarbij zijn:

  • sterker inzetten op maatwerk voor teams en sectoren;
  • een platform bieden voor het verbinden van kennis en expertise van medewerkers;
  • nieuwe vormen van leren introduceren (blended learning);
  • sterkere profilering realiseren, zodat nog meer medewerkers gebruik gaan maken van de dienstverlening van de Graafschap Academie.

In 2016 werd 1.114 keer deelgenomen aan een activiteit van de Graafschap Academie. Ten opzichte van 2015 (exclusief de ‘verplichte’ training Skype voor bedrijven) is in 2016 het aantal keren dat werd deelgenomen aan een activiteit met ruim 23% toegenomen. De Graafschap Academie voerde 85 activiteiten uit, waaronder workshops, leergangen, loopbaancoaching en trainingen. 507 (55,4%) unieke medewerkers hebben in het verslagjaar deelgenomen aan één of meerdere activiteiten van de Graafschap College. Opvallend is dat er vanuit de sectoren of specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld rekendocenten, decanen en practicumassistenten) een toenemende vraag was naar scholingstrajecten op maat. Het aandeel maatwerktrajecten in het totale aanbod van de Graafschap Academie is gestegen. Uit evaluaties blijkt dat de tevredenheid over de activiteiten van de Graafschap Academie in het verslagjaar nog steeds ruim voldoende is. De deelnemende medewerkers waarderen de activiteiten gemiddeld met een 7,9.

Aantal activiteiten via Graafschap Academie
2012 2013 2014 2015 2016
755 815 901 1.288
903*
1.114

*exclusief ‘verplichte’ training Skype voor bedrijven