Gezamenlijk professionaliseren

In het verslagjaar werkte het Graafschap College op het gebied van professionalisering met verschillende partners samen.

Gelderse professionaliseringsagenda mbo

In het verslagjaar werkte het Graafschap College samen met de overige Gelderse Roc’s* en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) aan de verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs door middel van professionalisering. De gezamenlijke activiteiten worden beschreven in de ‘Gelderse Professionaliseringsagenda Leraren Beroepsonderwijs’. De professionaliseringsagenda richt zich op vier doelgroepen:

  • Huidige docenten van roc’s
  • Instromers vanuit de reguliere lerarenopleiding
  • Zij-instromers vanuit het werkveld
  • Lerarenopleiders van de HAN

De thema’s: leren en lesgeven met ICT, beroepsgerichte didactiek, teamleren en werkplekleren staan centraal bij het gezamenlijk opleiden en professionaliseren van aankomende en huidige docenten. Vanwege de ligging en de bestaande banden is de HAN, als kenniscentrum en aanbieder van lerarenopleidingen, een natuurlijke partner voor de Gelderse Roc’s.

*Gelderse Roc’s: ROC Aventus, Rijn IJssel, Rivor, ROC A12, ROC Nijmegen en Graafschap College

Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen

In het verslagjaar was het Graafschap College, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Rijn IJssel, betrokken bij het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen’. Het doel van het project, dat loopt van 2014 tot en met 2017, is dat de lerarenopleiding van de HAN beter aansluit op het mbo. Er zijn werkgroepen samengesteld rondom de thema’s: omgaan met verschillen, pesten, ouderbetrokkenheid, inductiefase en opbrengstgericht werken. In iedere werkgroep zitten vertegenwoordigers van de HAN, Rijn IJssel en het Graafschap College.

Project Teachers Tech College

Via het project ‘Teachers Tech College’ werkte het Graafschap College in het verslagjaar samen met de Christelijke Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool, Technische Universiteit Twente en ROC van Twente aan de ontwikkeling van een ‘technische’ PDG (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift). Dit vanwege het tekort aan techniekdocenten. De opleiding onderscheidt zich doordat deze alleen is gericht op techniekdocenten, de grote relatie met het bedrijfsleven en de studentgerichtheid in de opleiding.