Medewerkersaantallen en opbouw medewerkersbestand

Op 31 december 2016 had het Graafschap College* 915 medewerkers in dienst, die gezamenlijk 733 fte vervulden. Ten opzichte van het vorige verslagjaar is het aantal medewerkers gelijk gebleven en het aantal fte’s minimaal gestegen (1%). De verhouding tussen onderwijzend personeel (OP) en ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) is in 2016, ten opzichte van 2015, in aantal en fte relatief gelijk gebleven. Het Graafschap College streeft naar 70% onderwijzend personeel en 30% ondersteunend en beheerspersoneel.

*De genoemde getallen in de grafieken gaan alleen over de medewerkers van Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland en Stichting Applicatiecursussen Graafschap College Oost-Gelderland.

De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers was in 2016, net als voorgaande verslagjaren, redelijk gelijk. Het percentage vrouwelijke medewerkers is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015.

De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën blijft door de jaren heen redelijk stabiel. Wel blijkt dat de groep medewerkers van 55 jaar en ouder de afgelopen jaren is gegroeid, terwijl het aantal medewerkers jonger dan 34 jaar de afgelopen jaren is afgenomen. Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling is een toename van het aantal tijdelijke arbeidscontracten die niet worden verlengd. Deze tijdelijke arbeidscontracten worden afgesloten met nieuwe, vaak jongere medewerkers. In 2016 was een derde van de medewerkers 55 jaar of ouder. 17% van de medewerkers was jonger dan 35 jaar.