Formatie

Formatieplannen

Ieder schooljaar wordt een formatieplan voor het Graafschap College en een formatieplan per sector opgesteld. In het plan wordt de inzet van personeel bepaald aan de hand van de begroting, studentenprognoses, beleidskeuzes en ontwikkelingen binnen de sectoren. Het sectorformatieplan wordt besproken met de onderdeelcommissie per sector (onderdeel van de ondernemingsraad). Het formatieplan voor het Graafschap College wordt besproken met de voltallige ondernemingsraad.

Taakverdeling op teamniveau

In de cao MBO staan afspraken over de werkverdeling. Docenten met een volledige baan kunnen 1.200 klokuren per jaar worden ingezet voor de uitvoering van onderwijstaken. De resterende 459 uur kunnen zij besteden aan overige werkzaamheden. Het is aan het team om tot een goede werkverdeling te komen, conform de afspraken in de cao.

Werkdruk

Werkdruk is een terugkerend thema in het onderwijs en ook bij het Graafschap College. Werkdruk staat niet gelijk aan het druk hebben op het werk en hoeft niet tot problemen te leiden. Vaak vinden professionals het prettiger om het druk te hebben in plaats van dat zij zich vervelen. Echter, de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid van de medewerker kan verstoord raken. In het medewerkersonderzoek van 2016 gaf 56,3% van de medewerkers aan de werkdruk als goed te ervaren, ten opzichte van 48% in 2014. Daarnaast daalde het percentage medewerkers dat de werkdruk als te hoog omschrijft van in 42,4% in 2014 naar 34,4% in 2016. Hieruit blijkt dat de ervaren werkdruk binnen het Graafschap College afneemt.

Verschillende factoren spelen een rol bij werkdruk, is per situatie verschillend en vraagt om maatwerk. De professional zelf heeft invloed, maar ook de leidinggevende, het team en de organisatie. Met betrekking tot sommige factoren geldt een beperkte invloed, zoals het budget dat door de overheid beschikbaar wordt gesteld voor mbo-onderwijs of landelijke beleidsbepalingen (bijvoorbeeld de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, keuzedelen of 1000-uren norm). Ten aanzien van werkdruk is de visie van het Graafschap College dat het allereerst bespreekbaar moet zijn. Cruciaal is dat in gesprek tussen medewerker en leidinggevende gezamenlijk naar oplossingen op maat wordt gezocht. Ruim 90% van de medewerkers geeft in het medewerkersonderzoek aan dat werkdruk bespreekbaar is met de leidinggevende. In het functionerings- en ontwikkelgesprek is vitaliteit bewust opgenomen als gespreksonderwerp. Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterken en vitaliseren; het vergroten van invloed op werkdruk. In het vitaliteitsprogramma Graafschap Vitaal! worden medewerkers bewust gemaakt van het belang van persoonlijke vitaliteit en worden mogelijkheden geboden om hierin te investeren: fysiek fit, mentaal fit en fit in je loopbaan. Met behulp van het teampalet worden op teamniveau ontwikkelingsmogelijkheden geboden, onder andere ten aanzien van samenwerking, innovatie, resultaatgerichtheid, open klimaat, deskundigheidsbevordering, efficiënt werken en ruimte creëren. De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers is groot. Voor het Graafschap College de uitdaging om dit de komende jaren te versterken.

Aantal studenten per fte onderwijzend personeel

De tabel geeft inzicht in het aantal gewogen studenten beroepsonderwijs per fte onderwijzend personeel. Met gewogen studenten wordt bedoeld dat rekening is gehouden met het verschil in deeltijdfactor. Studenten van een voltijdopleiding (bol) tellen volledig mee, studenten van een deeltijdopleiding (bbl en bol deeltijd) hebben een deeltijdfactor van 0,5. Het meetmoment voor het aantal studenten is 1 oktober. Het aantal fte’s is inclusief ingehuurd en exclusief gedetacheerd onderwijzend personeel. Uit de tabel blijkt dat het aantal studenten per fte onderwijzend personeel bij het Graafschap College de afgelopen jaren lager lag dan het landelijk gemiddelde. Het verschil tussen de jaren 2014 en 2015 heeft alles te maken met de substantiële toename van het beschikbare (personeels)budget in 2015.

Aantal gewogen studenten beroepsonderwijs per fte onderwijzend personeel
(Bron: Benchmark MBO 2011-2015)*
2011 2012 2013 2014 2015
Graafschap College 15,6 16,0 15,8 15,4 14,1
Landelijk 15,7 16,0 16,2 16,5 15,3

*Cijfers Benchmark MBO 2016 nog niet beschikbaar

Vaste en tijdelijke formatie

Het Graafschap College maakt onderscheid tussen vaste formatie, tijdelijke formatie en tijdelijke uitbreidingen. Onder vaste formatie worden alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd verstaan. Tijdelijke formatie omvat alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De tijdelijke uitbreidingen betreffen uitbreidingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het blijkt dat in 2016, ten opzichte van 2015, het aantal medewerkers met een vast dienstverband gelijk is gebleven, het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten is gedaald en het aantal medewerkers met een tijdelijke uitbreiding fors is gestegen. Bij een toename van de werkzaamheden breidt het Graafschap College enerzijds de uren van medewerkers die reeds in dienst zijn uit. Anderzijds is de inzet van flexibele formatie licht toegenomen. De inzet van flexibele formatie wordt onder het kopje ‘Flexibele formatie’ nader toegelicht.

 

Flexibele formatie

Naast de genoemde soorten formatie (vast, tijdelijk en tijdelijke uitbreiding) is er sprake van flexibele formatie. Onder flexibele formatie wordt de inzet van uitzendkrachten en medewerkers op basis van inhuur en detachering verstaan, bijvoorbeeld voor de realisatie van projecten of de vervanging in verband met ziekte. De flexibele formatie is in 2016 ten opzichte van 2014 en 2015 gegroeid.

Naast de flexibele formatie is er sprake van de inzet van vrijwilligers en onbetaalde stagiaires. De vrijwilligers worden bij de sector Educatie & Participatie ingezet. Met betrekking tot inburgering mag het Graafschap College wettelijk niet meer dan vier dagdelen onderwijs bieden. Het formeel en informeel taalonderwijs wordt met elkaar verbonden en versterkt door de inzet van vrijwilligers en docenten van het Graafschap College.

Flexibele formatie en vrijwilligers/stagiairs in aantallen (peildatum 31-12-2016)
2014 2015 2016
Uitzendkrachten/medewerkers inhuur en detachering 127 103 113
Vrijwilligers 12 66 73
Onbetaalde stagiaires 5 4 3
       

Vrouwen in managementfunctie

Het blijkt dat managementfuncties bij het Graafschap College de afgelopen jaren vaker door mannen dan door vrouwen worden bekleed. Het percentage vrouwen in managementfuncties is in 2016, ten opzichte van eerdere verslagjaren, afgenomen.

 

Aandeel docenten per salarisschaal

Het Graafschap College heeft met de ondernemingsraad minimumpercentages afgesproken met betrekking tot de salarisschalen voor docenten. De volgende percentages zijn afgesproken: 26% LC en 2% LD. In 2016 was 28% van de docenten ingeschaald in LC. Dat percentage ligt hoger dan het afgesproken percentage van 26. Om innovatie en onderzoek een meer prominente plaats te geven in de organisatie en het onderwijs, maar ook om ontwikkelingsmogelijkheden voor docenten te creëren, is in de tweede helft van 2016 de functie innovatiedocent ingevoerd. Deze functie is ingeschaald in LD. 1% van de docenten was in het verslagjaar ingeschaald in LD. Dit is minder dan het afgesproken percentage.

Aandeel docenten per salarisschaal (peildatum 1 oktober)
Salarisschaal 2012 2013 2014 2015 2016
LB (voorheen 10) 65% 66% 73% 70% 71%
LC (voorheen 11) 31% 30% 26% 29% 28%
LD (voorheen 12) 2% 2% 1% 1% 1%

Opbouw personeelskosten beroepsonderwijs

In 2016 publiceerde de MBO Raad de Benchmark mbo 2015. De tabel ‘Opbouw personeelskosten beroepsonderwijs’ komt uit deze Benchmark. De tabel laat een uitsplitsing van de personeelskosten zien, zowel van het Graafschap College als van de overige deelnemende mbo-instellingen (landelijk gemiddelde). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde besteedde het Graafschap College de afgelopen jaren meer geld aan de inzet van onderwijzend personeel en minder aan onderwijsondersteunend personeel (direct en indirect) en directie en management. In vergelijking met 2014 is het percentage personeelskosten dat wordt besteed aan onderwijzend personeel in 2015 licht gedaald. Datzelfde geldt voor het percentage indirect onderwijsondersteunend personeel en het percentage directie en management. Het deel van de personeelskosten dat wordt besteed aan direct onderwijsondersteunend personeel is in 2015, ten opzichte van 2013 en 2014, relatief gestegen.

Opbouw personeelskosten beroepsonderwijs in % (bron: Benchmark MBO 2015)*
Graafschap College Landelijk
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Onderwijzend personeel                72,7 72,9 72,6 68,7 68,7 69,4
Direct onderwijsondersteunend personeel 11,6 11,2 12,1 13,6 13,9 13,6
Indirect onderwijsondersteunend personeel 13,1 13,6 13,2 13,7 13,7 13,4
Directie en management 2,6 2,4 2,1 4,0 3,8 3,6

*Percentages Benchmark MBO 2016 nog niet beschikbaar