Studentenraad

Via de studentenraad wordt de inspraak van studenten geregeld. De raad bestaat uit tien leden afkomstig uit de verschillende onderwijssectoren en van de diverse locaties. De leden van de studentenraad worden verkozen. Jaarlijks worden verkiezingen georganiseerd. Voor de verkiezingen in 2016 hadden 26 studenten zich kandidaat gesteld.

Vergaderingen

In 2016 heeft het dagelijks bestuur van de studentenraad één keer in de 14 dagen vergaderd. Overleg met de voltallige studentenraad vond eveneens één keer per twee weken plaats. Daarnaast heeft de studentenraad in het verslagjaar diverse overleggen gehad, onder andere met het college van bestuur, de raad van toezicht en de ondernemingsraad.

Advies en instemming

De studentenraad heeft advies- en instemmingsrecht. In 2016 gaf de studentenraad advies met betrekking tot een aantal onderwerpen. Daarnaast werd in het verslagjaar een beroep gedaan op het instemmingsrecht van de raad.

Advies en instemming studentenraad in 2016
Advies Instemming
Anti-pestprotocol Format studiegids 2017-2018
Onderwijsleercentrum Toelatingsbeleid

Initiatief

De studentenraad heeft initiatiefrecht. In het verslagjaar heeft de studentenraad diverse initiatieven genomen:

  • De studentenraad heeft in oktober 2016 een voorstel gedaan met betrekking tot de digitalisering van het onderwijs. In een presentatie, waar afgevaardigden van verschillende sectoren en ondersteunende diensten bij aanwezig waren, is het idee voor een website door een lid van de studentenraad uitgelegd. De website bevat alle theoretische leerstof die op het Graafschap College wordt gegeven in de vorm van duidelijke animatiefilmpjes met een korte samenvatting. Er is een werkgroep gerealiseerd, die met de uitwerking van dit idee aan de slag gaat.
  • De studentenraad heeft uitleg gevraagd rondom de uitkomsten van de JOB-monitor, zodat meer duidelijkheid kwam over de actiepunten voor de studentenraad.
  • Op initiatief van de studentenraad zijn in mei en juni 2016 gesprekken geweest met een aantal sectordirecteuren. Met de sectordirecteuren die de studentenraad niet heeft gesproken, worden in 2017 gesprekken gepland.

Activiteiten

In het verslagjaar ondernam de studentenraad verschillende activiteiten. Op deze pagina een overzicht van een aantal activiteiten.

Activiteiten studentenraad in 2016
Tweedaagse introductietraining voor raadsleden
Meeloopdagen: een lid van het college van bestuur
heeft met vier raadsleden een dag meegelopen
Deelname aan bijeenkomsten w.o. het nieuwjaarsdebat,
nieuwjaarsontbijt, algemene ledenvergadering JOB en het talenten-gala
Werkbezoek Tweede Kamer en excursie naar Den Haag
Verschillende gesprekken met medewerkers van het Graafschap College, o.a. sectordirecteur Educatie & Participatie en beleids-medewerker van de dienst Onderwijs en Innovatie over contact tussen studentenraad en organisatie en de dienst Faciliteiten en huisvesting over de lesroosters
Promotionele acties om meer bekendheid te geven aan de studentenraad, o.a. vertegenwoordiging op open dagen Graafschap College

Samenstelling

De leden van de studentenraad per december 2016:

Leden studentenraad (per december 2016)
Namens de sector Techniek & Informatica
Max Langen
Zana Abdu
Marc van der Linde
Namens de sector Economie & Dienstverlening
Tim Arends
Herman Woudenberg
Nada Faris
Namens de sector Zorg, Welzijn & Sport
Dion Vos
Josephine Dijk
Bariscan Kurt
Namens de sector Educatie & Participatie
David Engelberts
Sharon Bergervoet

Steven Uytdewilligen, Jan Jansen, Marieke Ruesen, Remco Hoftijzer en Maikel Mierop hebben eind 2016 afscheid genomen van de studentenraad.

Studentenraad
achterste rij v.l.n.r.: Mano Kuipers, Maikel Mierop, Marieke Ruesen en Steven Uytdewilligen
middelste rij v.l.n.r: Tim Arends, Remco Hoftijzer, Jan Jansen, Max Langen
voorste rij: Dion Vos