Ondernemingsraad

Conform de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs (WMEB, 2010) beschikt het Graafschap College over een ondernemingsraad (OR). De raad bestaat uit een dagelijks bestuur (drie medewerkers) en tien leden afkomstig uit de vijf sectoren. De leden van de ondernemingsraad worden gekozen op basis van verkiezingen onder medewerkers. Er zijn twee technische overleggroepen met diverse portefeuilles. De OR werkt met onderdeelcommissies (OC) per sector. Deze bestaan uit OR-leden en OC-leden uit betreffende sectoren.

Vergaderingen ondernemingsraad (OR) in 2016
Soort overleg Frequentie
Overleg onderdeelcommissies, sectordirecties en hoofd P&O 10
Overleg voltallige OR 6
Overleg OR en college van bestuur 6
Technisch overleg OR commissies en college van bestuur 6
Overleg dagelijks bestuur OR en college van bestuur over agenda 6
Overleg OR, college van bestuur, raad van toezicht en studentenraad 2
Overleg OR en vakbonden 1
Scholingsbijeenkomsten 5

 

Advies en instemming ondernemingsraad in 2016
Advies Instemming
Notitie ‘Besturing en inrichting’ Regeling ‘Werkoverleg onderwijsteams’
OR initiatiefvoorstel docentstages Regeling ‘Gesprekkencyclus’
Voordracht nieuw lid klachtencommissie Beleidsnotitie ‘Participatie en banenafspraak’
Uniformering roostertijden Wijzigingen beleidskaders onderwijs en examinering
Pilot implementatie functie instructeur Vereenvoudiging juridische structuur
Strategische P&O Agenda Formatiebeleid
Samenvoeging Stichting Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie Oost-Gelderland en Stichting
Volksuniversiteit Achterhoek

Samenstelling ondernemingsraad in 2016

GC ondernemingsraad 2016

Achterste rij v.l.n.r.: Albert van der Veen, Johan de Jonge, Jan Weevers, Jan Klein Hazebroek, Peter Baks, John Berendsen
Voorste rij v.l.n.r.: Chris Jansen, Sjaak Leijtens, Conny Bosga-Hunting, Natascha Mariët, Olaf Hebinck
Op de foto ontbreken: Cathy van Oene en Guido Papai