Besturing en inrichting organisatie

Het Graafschap College bestaat uit vier onderwijssectoren (Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg, Welzijn & Sport en Educatie & Participatie) en de sector Bedrijfsvoering. In 2016 zijn de uitgangspunten van de besturing en inrichting van de organisatie, die in 2015 werden vastgesteld, in de organisatie geïmplementeerd. Het Graafschap College is een organisatie die zijn verantwoordelijkheden al jarenlang belegt in teams. Deze teams wordt onder leiding van een leidinggevende in nauwe samenwerking uitvoering aan de eigen taken gegeven. Daarmee is de organisatie primair ingericht volgens een lijnstructuur waarlangs verantwoording wordt afgelegd. Het organogram geeft dit schematisch weer. Daarnaast is in het vorige verslagjaar vastgesteld dat de netwerkstructuur in de organisatie versterkt moet worden. De netwerkstructuur staat naast de lijnstructuur. In 2016 is een start gemaakt met het versterken van de netwerkstructuur, waarin professionals uit alle sectoren in de organisatie op basis van hun betrokkenheid bij de verschillende expertisegebieden en beleidsthema’s samenwerken in diverse beleidsgroepen en expertisegroepen. Het doel van deze werkwijze is om in de beleidsvoorbereiding het maximale uit onderlinge samenwerking en afstemming te halen. Tevens is er in het verslagjaar een begin gemaakt met het formuleren van integrale opdrachten op sector- en instellingsniveau.

Menselijke maat

Een van de kernwaarden van het Graafschap College is ‘persoonlijk’ en deze kernwaarde is dan ook vertaald in de inrichting van de organisatie. Het Graafschap College is met ruim 9.000 studenten een middelgroot roc, maar het onderwijs is bewust kleinschalig georganiseerd. Er is voor gekozen om het onderwijs op verschillende, relatief kleinschalige, onderwijslocaties in de regio te realiseren. Daardoor kan de menselijke maat binnen een grote school voldoende behouden blijven en voelen studenten zich gekend. Het onderwijs wordt, binnen de vier onderwijssectoren, bewust verzorgd door kleinschalige onderwijsteams die beschikken over herkenbare teamkamers. Dit bevordert het contact met studenten. Zij weten waar zij terecht kunnen met bijvoorbeeld vragen. Daarnaast is er gekozen voor een structuur, waarin branchegerichte onderwijssectoren de herkenbaarheid van de opleidingen goed ondersteunt. In deze sectoren zijn voor betrokkenen buiten de organisatie duidelijke aanspreekpunten gecreëerd, zodat er ook naar buiten toe ‘korte lijnen’ zijn. Binnen de sectoren zijn decentrale ondersteuningsteams ingericht die in samenwerking met het management en de centrale stafdiensten zoveel mogelijk op maat zorgen voor een stroomlijning van de onderwijsprocessen.

Onderwijsteams

Het onderwijs wordt uitgevoerd door resultaatgerichte onderwijsteams. Binnen deze teams werken de teamleden, vanuit hun professionele ruimte, intensief samen aan de onderwijsopdracht. Er is daarbij veel aandacht voor de professionele ontwikkeling van medewerkers en de ontwikkeling van het team.

Sectormanagementteam

Het sectormanagementteam (SMT) bestaat uit de opleidingsmanagers, de sectormanager bedrijfsvoering en de sectordirecteur. Opleidingsmanagers geven leiding aan één of meerdere onderwijsteams. De opleidingsmanager vertaalt het vastgestelde beleid naar de/het team(s) waaraan hij of zij leiding geeft. Sectormanagers bedrijfsvoering geven leiding aan het serviceteam in de onderwijssector. De opleidingsmanagers en de sectormanager bedrijfsvoering leggen verantwoording af aan de sectordirecteur.

Sectordirectie

De vier onderwijssectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg, Welzijn & Sport en Educatie & Participatie hebben een sectordirecteur die leiding geeft aan het sectormanagementteam van de betreffende sector. De sectordirecteuren voeren het beleid uit binnen de kaders die door het college van bestuur zijn vastgesteld en leggen daarover verantwoording af aan het college van bestuur.

Sector Bedrijfsvoering

De diensten Onderwijs en Innovatie, Personeel en Organisatie, Informatiemanagement en ICT, Faciliteiten en Huisvesting en Financiën en Control vormen samen met de dienst Bestuur en Communicatie (waarin het team Marketing en Communicatie en het team Bestuurssecretariaat onder leiding staan van de bestuursecretaris) de sector Bedrijfsvoering. De diensten voeren adviserende, ondersteunende en monitorende werkzaamheden uit voor het bestuur en de sectormanagementteams ten behoeve van het onderwijs. Iedere dienst heeft een diensthoofd. Het diensthoofd geeft leiding aan een of meer teams binnen de sector Bedrijfsvoering en legt verantwoording af aan het college van bestuur. De diensthoofden vormen samen het sectormanagementteam bedrijfsvoering.

Instellingsmanagementteam

Het instellingsmanagementteam bestaat uit de sectordirecteuren en de diensthoofden van de sector Bedrijfsvoering. Het instellingsmanagementteam legt verantwoording af aan het college van bestuur.

College van bestuur

De dagelijkse leiding van het Graafschap College ligt bij het college van bestuur. Het college van bestuur geeft leiding aan het instellingsmanagementteam, dat bestaat uit de sectordirecteuren en het sectormanagementteam Bedrijfsvoering. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. De instellingsopdracht wordt geformuleerd op basis van het meerjaren strategisch beleidsplan. De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan. De ondernemingsraad en studentenraad zijn medezeggenschapsraden.

*Het college van bestuur vraagt de raad van toezicht om goedkeuring voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie. Dit is vastgelegd in het bestuursreglement. De criteria waarop de raad van toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt zijn: geen onwenselijke verstrengeling van belangen tussen hoofd- en nevenfunctie en de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in het gedrang komt.

Organisatiestructuur

Op deze pagina staat een visuele weergave van de organisatiestructuur. Door de onderwijsteams aan de linkerkant van het schema te plaatsen, wil het Graafschap College benadrukken dat het onderwijs centraal staat in de organisatie. De overige organisatieonderdelen faciliteren het onderwijs.

Lees meer over de juridische structuur van het Graafschap College.