Voor ieders talent en ambitie

Leren is niet langer een proces van enkele jaren op school, maar een proces dat nooit stopt. Studenten verwerven de kennis, vaardigheden en houding die zij nodig hebben om een ‘leven lang te leren’. Het Graafschap College levert een bijdrage aan het succes van een student in zijn maatschappelijke carrière en zijn leven met een passend opleidingsaanbod van hoge kwaliteit in iedere fase van zijn leven. Voor iedereen toegankelijk, want niemand hoeft aan de kant te staan. Dat is waar de strategische lijn ‘Opleiden voor ieders talent en ambitie’ voor staat. In het verslagjaar zijn er diverse activiteiten ondernomen die een bijdrage leveren aan de realisatie van dit doel.

Loopbaanklassen

In 2016 beschikten alle sectoren over loopbaanklassen, waarin studenten die dreigden uit te vallen in de mbo-opleiding van hun eerste keuze een heroriëntatietraject wordt aangeboden. Tijdens dit studieprogramma worden studenten begeleid naar een nieuwe passende keuze voor het vervolgen van hun studieloopbaan en wordt de periode tussen uitval en hernieuwde instroom overbrugd. Lees meer.

Verbetering studentbegeleiding

De studentbegeleiding (eerste, tweede en derde lijn) is in het verslagjaar geïntensiveerd. Iedere sector heeft beschikking over een team van trajectbegeleiders die dichtbij de onderwijsteams en decanen staan. De samenstelling van dit team varieert per sector, omdat de aanwezige ondersteuningsvragen verschillen. Zo heeft de sector Zorg, Welzijn & Sport in verhouding meer te maken met studenten met psycho-sociale problematiek en de sector Techniek & Informatica heeft verhoudingsgewijs meer studenten met gedragsproblemen. In 2016 is geïnvesteerd in de professionalisering van docenten die studentbegeleiding in de eerste lijn bieden, waarbij diverse onderwerpen op het gebied van studentbegeleiding en passend onderwijs speciale aandacht hebben gekregen. Door de Graafschap Academie zijn onder andere studiemiddagen, workshops en lezingen georganiseerd. In het verslagjaar maakten 1.678 studenten gebruik van begeleiding via het Loopbaanplein (derde lijn). Dat is ruim 17% van het totaal aantal studenten beroepsonderwijs en deelnemers/cursisten Educatie & Participatie.

Aandacht voor excellente studenten

Onder excellente studenten verstaat het Graafschap College bovengemiddeld getalenteerde studenten. In 2016 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, waarin het studiesucces van deze studenten centraal stond. Zo werd voor het eerst een Talentengala georganiseerd, een evenement waar een mbo-uitblinker, topdocent en beste praktijkopleider werd gekozen. Op het gebied van ondernemerschap werden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een Business Jump, een training voor aankomende ZZP’ers en werden voorbereidingen getroffen voor een pilot Internationaal Ondernemen. Daarnaast werden in de verschillende sectoren topprogramma’s aangeboden en werden diverse topstages gerealiseerd voor getalenteerde studenten. Ook namen in het verslagjaar zo’n 20 studenten van de sectoren Techniek & Informatica en Economie & Dienstverlening deel aan regionale, nationale en internationale vakwedstrijden.

Toelating

In 2016 is gewerkt aan het verbeteren van de toelatingsonderzoeken en -gesprekken, onder andere door te investeren in professionalisering. Zo zijn enkele teams getraind in het voeren van loopbaangesprekken met studenten.

Activiteiten voor vso en pro

Om de afstand tot het mbo voor verschillende doelgroepen in het speciaal onderwijs en het praktijkgericht onderwijs te verkleinen, zijn in het verslagjaar verschillende activiteiten uitgevoerd voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro). Zo’n 50 Achterhoekse leerlingen volgden bij het Graafschap College een voorschakeltraject. Daarnaast zijn er onder andere activiteiten georganiseerd, gericht op specifieke doelgroepen.

Bestrijden van verzuim en vsv

In het verslagjaar had het bestrijden van verzuim en het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaters veel aandacht. Het zorgdecanaat werd in alle sectoren uitgebreid, de verzuimprocedure werd aangescherpt en er zijn verzuimcoördinatoren benoemd die actief nabellen als er sprake is van verzuim. Bij de sector Zorg, Welzijn & Sport is in 2016 een plandocent aangesteld. Deze docent helpt studenten van de welzijnsopleidingen bij het maken van planningen, zodat de studievoortgang wordt verbeterd en succeservaringen worden bevorderd. Aan het managementinformatiesysteem Qlikview is een verzuimmonitor toegevoegd, zodat er direct zicht is op de actuele stand van zaken met betrekking tot verzuim. Ook startte een pilot ‘Digitaal ziek- en betermelden’. Studenten melden zich digitaal ziek en vullen in het systeem verplichte velden in, zodat er meer informatie beschikbaar komt en er adequater kan worden gereageerd.

Taal en rekenen

In het verslagjaar hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om studenten, die dat nodig hebben, extra ondersteuning te bieden op het gebied van taal en rekenen. Het rekenteam heeft studenten uit verschillende sectoren individuele ondersteuning gegeven bij het rekenen. Tijdens de Zomerschool Rekenen konden leerlingen van het voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in de zomervakantie rekenlessen volgen. Studenten met ernstige rekenproblemen en dyscalculie werden, na een screening, begeleid door Graafschap Orthopedagogie. In navolging van het rekenteam zijn in het verslagjaar de voorbereidingen getroffen voor een taalteam. Er werd een pilot uitgevoerd met een taalteam dat zich specifiek richtte op de doelgroep inburgeraars.

Onderwijsleercentrum

In 2016 opende de sector Zorg, Welzijn & Sport een Onderwijsleercentrum (OLC). In het OLC worden studenten op een actieve en persoonlijke manier begeleid om het maximale uit zichzelf en hun studie te halen. Per week is twee uur opgenomen in het rooster om aan de slag te gaan in het OLC. Studenten bepalen zelf hoe zij deze tijd invullen.