In een netwerk in de Euregio

Het Graafschap College zet zich in als motor voor economische, technologische en sociale innovatie in de Achterhoek en als stimulator, verbinder en co-creator van vooruitstrevende oplossingen, die de positie van de regio versterken. Het verzorgingsgebied van het Graafschap College grenst aan Duitsland. Het Graafschap College stapt over de grens om zo de kansen, door wederzijdse diploma-erkenning, op de Euregionale arbeidsmarkt voor studenten zowel in Nederland als Duitsland optimaal te benutten. In het verslagjaar zijn diverse activiteiten ondernomen die bijdragen aan de realisatie van dit strategische doel.

Herziene kwalificatiestructuur

In het mbo zijn maatregelen genomen om een brug te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vergroting van de doelmatigheid is een belangrijke drijfveer voor deze verandering. Daarnaast is er een grote behoefte om de doorstroom binnen het onderwijs te verbeteren. Op 1 augustus 2016 werd de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd, die het fundament legt voor de realisatie van de beoogde en permanente innovatie. Met de invoer zijn de kwalificatiedossiers aangepast. Kwalificaties zijn samengevoegd en geactualiseerd. Al eerder werden in het mbo maatregelen van kracht met betrekking tot het intensiveren van de onderwijstijd en het verkorten van de opleidingsduur. Bij het vormgeven van de curricula heeft het Graafschap College, waar mogelijk, toen al rekening gehouden met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Bol-studenten en het werkveld

Het doel van het Graafschap College is dat iedere bol-student, naast stage, jaarlijks minstens één keer is betrokken bij een opdracht uit het werkveld. In 2016 hebben studenten uit alle sectoren in samenwerking met bedrijven gewerkt aan opdrachten. Zo werden studenten ingezet tijdens de organisatie van regionale evenementen, zoals het Innovatiefestival en de Sinterklaasintocht. In het project Het Idee werd gewerkt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door, in samenwerking met het werkveld, prototypen van hulpmiddelen te ontwikkelen.

Regionale afstemming opleidingsaanbod

In 2016 is het beleidskader voor een doelmatig portfolio bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Het beleidskader beschrijft het model, het proces en de instrumenten, waarmee het Graafschap College, samen met haar partners in de regio, op transparante wijze een blijvend, passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig portfolio samenstelt. De wensen en behoeften van (potentiële) studenten en het regionale bedrijfsleven staan daarbij centraal. Lees meer over het portfoliobeleid.

Regionale samenwerkingsverbanden

In het verslagjaar was het Graafschap College nauw betrokken bij een aantal regionale samenwerkingsverbanden om zich in te zetten de positie van de regio te versterken.

Gelderse Roc’s

In 2016 participeerde het Graafschap College in het bestuurlijk overleg met de Gelderse Roc’s*. Doel van dit overleg is om gezamenlijk te zorgen voor een toegankelijk, arbeidsmarktrelevant en doelmatig aanbod van mbo-opleidingen in de regio. Doelmatigheid van het opleidingsaanbod stond in het verslagjaar prominent op de agenda. Er werd een gezamenlijk opleidingsaanbod voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld.

*Gelderse Roc’s: ROC Aventus, Rijn IJssel, Rivor, ROC A12, ROC Nijmegen en Graafschap College

Achterhoek 2020

Het Graafschap College was onderdeel van het samenwerkingsverband Achterhoek 2020. In het samenwerkingsverband zijn Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties (3 O’s) uit de Achterhoek vertegenwoordigd. Gezamenlijk zetten zij zich in om ervoor te zorgen dat de Achterhoek in de toekomst een duurzame, vitale en gezonde regio blijft. Hoe zij dit doen staat beschreven in de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Dit is een innovatief, ambitieus en duurzaam plan voor de toekomst van de Achterhoek, dat naadloos aansluit de op de agenda’s en toekomstvisies van provincie, rijk en Europa. Het Graafschap College wil zich inzetten om de positie van de regio te versterken. Daarom is het van belang om initiatieven van het Graafschap College te verbinden met de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020.

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt

Het Graafschap College participeerde in 2016 in het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) van de Achterhoek en van de Liemers. In het POA hebben het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs zich verenigd. Gezamenlijk houden zij zich bezig met het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. Dat betekent dat wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt en aansluitproblemen tussen onderwijs en werk zichtbaar worden gemaakt.

Samenwerking in de Euregio

Juist vanwege de demografische ligging van de regio vindt het Graafschap College samenwerking in de Euregio en aandacht voor de Duitse taal en cultuur in de opleidingen van groot belang. De contacten in de Euregio zijn in 2016 sterk uitgebreid en er zijn veel activiteiten ondernomen om de samenwerking verder vorm te geven. De subsidieaanvraag voor het project ‘Leren zonder Grenzen’ werd voorbereid en gehonoreerd. Het project moet ervoor zorgen dat zowel Nederlandse als Duitse studenten, na het afronden van hun opleiding, inzetbaar zijn in de Euregio. Bijvoorbeeld door erkenning van diploma’s. In het verslagjaar namen 190  studenten van verschillende opleidingen deel aan activiteiten in de Euregio. 150 studenten uit Duitsland bezochten het Graafschap College. Lees meer over de samenwerking in de Euregio.

Internationalisering

In 2016 is de kadernotitie ‘Internationalisering’ vastgesteld. De notitie zorgt voor een samenhangende aanpak van de verschillende internationaliseringsactiviteiten die op het Graafschap College en plaatst de aanpak in een meerjarenperspectief. De coördinator internationalisering heeft een centrale rol in het organisatorisch en beleidsmatig op een hoger plan brengen van internationalisering binnen de school. Daarnaast zijn docenten uit verschillende sectoren betrokken bij de werkgroep internationalisering en heeft iedere onderwijssector een contactpersoon die als taak heeft de verschillende internationaliseringsactiviteiten in de sector te bundelen en werkt aan de realisatie van de ambities uit de kadernotitie.

Internationale oriëntatie in het onderwijs

In het verslagjaar zijn veel activiteiten op het gebied van internationalisering ondernomen. Steeds meer studenten bezoeken, in het kader van het onderwijs, het buitenland, bijvoorbeeld voor stage. In 2016 werd een subsidieaanvraag voorbereid, gericht op internationale uitwisseling en innovatie. Ook werd gewerkt aan de ontwikkeling van twee keuzedelen op het gebied van internationalisering. In de sector Zorg, Welzijn & Sport werd in alle studieprogramma’s het onderdeel ‘extra internationale oriëntatie’ opgenomen. Er werden voorbereidingen getroffen om bij de sector Techniek & Informatica het excellentie traject ‘Internationaal Ondernemen’ te starten. In dit project, dat in samenwerking met Auto Westerveld en Ethiopisch dochterbedrijf DMD-importing wordt uitgevoerd, staat internationaal ondernemen centraal.

Internationale oriëntatie in docententeams

In 2016 zijn veel internationale activiteiten georganiseerd voor docenten, zoals internationale stages, en werd extra inzet mogelijk voor de begeleiding van internationale activiteiten van studenten, werkbezoeken, activiteiten in de Euregio en uitwisseling met buitenlandse scholen. In de sector Zorg, Welzijn & Sport is een werkgroep internationalisering ingericht. De werkgroep moet, onder leiding van een projectleider, zorgen voor afstemming, focus en kennisdeling op het gebied van internationalisering in de sector. Om de Duitse taalvaardigheid van medewerkers in het kader van de Euregionale samenwerking te versterken, heeft de Graafschap Academie in 2016 een training Duits conversatie ontwikkeld.