Flexibel en op maat

Het Graafschap College maakt de regio sterk door zijn opleidingsprogramma’s en persoonlijke aandacht, in een bij de tijdgeest passende leer- en leefomgeving: op maat, flexibel en toegankelijk. Technologische ontwikkelingen helpen daarbij. Het programma past bij de student, zijn leeftijd, zijn ambities en talent en bij de context van het beroep waarvoor wordt opgeleid. Dat is wat het Graafschap College wil bereiken met de strategische lijn ‘Opleiden flexibel en op maat’. In 2016 zijn verschillende acties ondernomen die hieraan bijdragen.

Nieuwe didactische werkvormen

In 2016 is de functie innovatiedocent ingevoerd. De innovatiedocenten onderzoeken, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, nieuwe werkvormen voor het onderwijs. Ook participeerde het Graafschap College in het regionaal overleg ’21ste century skills Oost Nederland’. Dit overleg richt zich op de ontwikkeling van onderwijs waarbij het aanleren van ‘nieuwe’ vaardigheden centraal staat. In de sector Techniek & Informatica is met succes de SCRUM methodiek als projectvorm in het onderwijs ingevoerd. Daarnaast stond het hybride leren bij alle sectoren hoog op de agenda, zodat nog beter flexibel en op maat kan worden opgeleid. De ontwikkeling van het hybride leren is overal gestart en is bij de opleidingen in verschillende stadia. Binnen de sector Zorg, Welzijn & Sport heeft het buitenschools practicum als vorm van hybride leren een enorme vlucht genomen via de wijkleercentra. In de wijkleercentra wordt in praktijksituaties vanuit verschillende vakniveaus, richtingen en leerjaren onder begeleiding van ‘wijkdocenten’ en professionals in het werkveld geleerd. In de Achterhoek waren in 2016 24 wijkleercentra. Daarnaast zijn binnen de sector in het verslagjaar nieuwe zorgmodules ontwikkeld en aangeboden via het systeem Canvas. Deze flexibele leerstof wordt gebruikt voor nieuwe leerconcepten in het regulier onderwijs, maar worden ook aangeboden binnen niet-initiële opleidingen.

In 2016 hebben alle studenten en (een groot deel van de) medewerkers Office 365 als werkomgeving in gebruik genomen. De werkomgeving zorgt voor nieuwe technische mogelijkheden die binnen het onderwijs kunnen worden ingezet. Er is een expertisegroep ‘Innovatieve didactiek’ samengesteld die zich richt op het bundelen van kennis en ideeën vanuit de organisatie en op basis daarvan nieuwe mogelijkheden ontwikkelt. Daarnaast is het Graafschap College, in samenwerking met de Gelderse roc’s, een onderzoek gestart naar de gewenste aanpak van ICT en nieuwe werkvormen in het onderwijs. De resultaten en uitwerking worden in 2017 verwacht. De Graafschap Academie heeft diverse scholingsactiviteiten georganiseerd rond nieuwe didactische werkvormen, zoals workshops en een Slinge Symposium over Blended Leeroplossingen & ICT.

Versterken van examenprocessen en examenorganisatie

In 2016 is gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de examinering. De positie en het functioneren van de examencommissies stonden daarbij centraal. De examencommissies zijn verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de examinering en de examineringsprocessen. De kwaliteit van de examenorganisatie had in het verslagjaar prioriteit. De aankomende wetgeving, die de eisen voor de examencommissies aanscherpt, vormde hiervoor de aanleiding. De aangescherpte eisen moeten zorgen voor een betere verankering van de examencommissies in de examenorganisatie. Om dit te realiseren heeft het Graafschap College in het verslagjaar gewerkt aan de professionalisering van de examenorganisatie. De professionalisering bestond uit scholing, maar ook uit het ontwikkelen van instrumenten en richtlijnen voor de inrichting van de examenorganisatie en het selectie- en benoemingsproces voor examencommissies. Lees meer.

Verbeteren onderwijslogistiek

In het verslagjaar zijn forse stappen gezet om de onderwijslogistiek te verbeteren. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in de implementatie van Xedule. Alle onderwijsjaarplannen, de personeelsplanningen en de roosters worden met behulp van Xedule gemaakt. Voor 2017 staat een uitgebreide evaluatie van het onderwijslogistieke proces en de implementatie van Xedule op het programma. Lees meer.

Profijt

In 2016 had het Graafschap College een sterke regierol in Profijt. Profijt is het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs in Oost-Gelderland. Binnen Profijt worden gezamenlijk voorwaarden ontwikkeld, die leiden tot meer onderwijsdeelnemers die beroepsgekwalificeerd hun opleiding afronden. In het verslagjaar heeft Profijt onder andere geïnvesteerd in de aansluiting van het vmbo op het mbo, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en het werven van studenten voor technische opleidingen. In 2016 werden ruim 2.700 vmbo-leerlingen door Profijt gemonitord. Leerlingen die niet aan een vervolgopleiding in het mbo waren begonnen, werden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Lees meer.

Regionaal samenwerkingsverband RxH

In 2016 was het Graafschap College onderdeel van het samenwerkingsverband RxH. RxH is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een aantal roc’s en aoc’s. RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo, door te zorgen voor een soepele overgang van het mbo naar de HAN, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en een goede studieloopbaanbegeleiding. Lees meer.

School-ex

In het kader van het ‘School-ex programma’ werden studenten van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd. Hen werd gevraagd naar de plannen in de nabije toekomst: leren, werken of een combinatie van beide. Het doel van het ‘School-ex programma’ is het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. In de periode tweede helft 2015 tot eind 2016 hebben 165 studenten via School-ex ondersteuning gekregen bij het vinden van een baan. De begeleiding werd uitgevoerd door Graafschap Re-integratie en bestond onder andere uit een sollicitatietraining, coachingstraject of intensief begeleidingstraject. Lees meer.

Bedrijfsopleidingen en maatwerk

Om ‘een leven lang leren’ mogelijk te maken, bood het Graafschap College in 2016 via Graafschap Opleidingen bedrijfsopleidingen, cursussen, trainingen en workshops (al dan niet op maat), die niet in aanmerking komen voor rijksgelden. Ook onbekostigde opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werden door Graafschap Opleidingen aangeboden. Lees meer.

Sectorplan Achterhoek

Op 1 november 2015 keurde minister Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid het Sectorplan Achterhoek goed. Daarmee kwam ruim 4 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt. Met dit geld kunnen werkgevers in de Achterhoek met moeilijk vervulbare vacatures, werknemers uit andere bedrijven klaarstomen voor de overstap naar hun bedrijf. Zo’n 1.000 mensen worden naar kansrijke beroepen begeleid en om- en bijgeschoold. Ook een nieuwe baan in Duitsland behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast heeft het plan tot doel leegloop van de arbeidsmarktregio Achterhoek te voorkomen. Het geld wordt gericht ingezet om ervoor te zorgen dat Achterhoekers die hun baan verliezen in de regio een nieuwe baan vinden, in dezelfde of een andere sector. Zo wordt voorkomen dat ze de regio verlaten om elders een baan te vinden.

De aanvrager van het Sectorplan Achterhoek is de stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA), een stichting waarin 190 bedrijven zich hebben verenigd. Het Graafschap College is, samen met VNO-NCW Achterhoek, WVG Zorg en Welzijn, de Koninklijke Metaalunie, UWV Werkbedrijf, FNV en POA Achterhoek, mede-aanvrager. Het Graafschap College vervult de rol van procesmanager en is via Graafschap Re-integratie betrokken bij de uitvoering van het plan. Graafschap Re-integratie richt zich op het vervullen van moeilijk vervulbare vacatures.

Onder de naam Nieuw Werk is het Sectorplan Achterhoek op 1 februari 2016 van start gegaan. In de periode februari 2016 tot april 2017 zijn er 652 aanmeldingen met interesse voor het sectorplan.  De trajecten die met de mogelijkheden van Nieuw Werk worden gerealiseerd, zijn heel divers.

Aanmeldingen Nieuw Werk februari 2016 – april 2017 per sector
Sector Aantal
Zorg 290
Techniek 214
Zakelijke dienstverlening 44
Bouwnijverheid 35
Metaalelektro/metaalbewerking 25
Vervoer en opslag 17
Land- en tuinbouw 5
Onderwijs 5
Financiële dienstverlening 4
Detailhandel 2
Grafisch 2
Overheid 2
Niet benoemd 7
Totaal 652

Op 25 november 2016 is tijdens de Talententuin Achterhoek het TalentCenter Achterhoek gelanceerd. Op dit digitaal loopbaanplein kan men onder andere terecht voor het matchen van talent en beroep, het aanmaken van een ePortfolio, een beroepenverkenner, self-assessments, vacatures en een loopbaanshop. In 2016 vond tweemaal een Achterhoekse Nieuw Werk Dag plaats. Tijdens deze dagen worden carrièreswitchers en werkzoekenden geïnspireerd om een andere draai aan hun loopbaan te geven. In maart 2016 hebben ruim 500 mensen de Nieuw Werk Dag bezocht, in juni 2016 ongeveer 250. Op 8 december 2016 vond een meet en greet voor de flexbranche plaats. Zo’n 35 intermediairs en uitzendorganisaties maakten kennis met de mogelijkheden van Nieuw Werk voor de uitzendbranche.