Nieuw vakwerk en innovatieve beroepen

Goede vakmensen blijven altijd belangrijk. De werkvelden, beroepen en bijbehorende arbeidsmarkt zijn voortdurend in ontwikkeling. Er zullen nieuwe beroepen ontstaan. Studenten worden goed opgeleid om hun vak uit te oefenen én leren ondernemend en flexibel te zijn. Om dit te bereiken is het van belang dat het Graafschap College innoveert en meedoet door extern vernieuwing en ontwikkeling op te zoeken en te faciliteren, ook buiten de muren van de school, samen met de praktijk. In 2016 zijn diverse activiteiten ondernomen die bijdragen aan de realisatie van dit strategische doel.

Innovatieve projecten

In het verslagjaar werd aan diverse innovatieve onderwijsprojecten gewerkt. Het betrof cross-over projecten waar studenten en docenten van verschillende opleidingen gelijktijdig bij betrokken waren, zoals het Idee, de organisatie van het Talentengala en het jaarlijkse schoolfeest. In de sector Techniek & Informatica zijn in 2016 12 innovatiehubs gestart. In deze innovatiehubs werken mbo-studenten, hbo-studenten en het bedrijfsleven samen aan innovatieve projecten die door bedrijven worden ingebracht.  Er is een platform ontwikkeld om het bedrijfsleven en studenten met elkaar in contact te brengen, zodat de juiste studenten bij het juiste project ingezet kunnen worden. Meer dan 50 techniek studenten van het Graafschap College waren betrokken bij een innovatiehub. De betrokken studenten zijn geselecteerd. Het betreft studenten die bovengemiddeld presteren en die extra uitdaging naast hun opleiding zoeken.

Cross-over opleidingen Smart Building en Smart Industry

In het verslagjaar heeft het Graafschap College de voorbereidingen getroffen voor de start van twee nieuwe opleidingen: Middenkader Smart Building en Middenkader Smart Industry. Beide 4-jarige cross-over opleidingen op niveau 4 in de beroepsopleidende leerweg (bol). Het is de bedoeling dat studenten in augustus 2017 met deze opleidingen kunnen beginnen. Met het vernieuwde aanbod speelt het Graafschap College in op de ontwikkelingen in de technische sector. Voor de opleiding Middenkader Smart Building geldt dat het Graafschap College het eerste roc in Nederland is dat deze opleiding gaat aanbieden.

De opleiding Middenkader Smart Building, onderdeel van de richting Gebouwde omgeving, speelt in op de ontwikkelingen op het gebied van de bouw en installatietechniek. Door nieuwe (industriële) bouwmethoden en innovaties in de installatietechniek verandert de wereld van de gebouwde omgeving razendsnel. Er is behoefte aan nieuwe medewerkers die actief kunnen samenwerken met en tussen de verschillende disciplines. De bouw- en installatietechniekbranche werken intensief samen, zodat duurzame, toekomstgerichte en generatiebestendige gebouwen gebouwd kunnen worden.

In de opleiding Middenkader Smart Industry, onderdeel van de richting Engineering en industrie, worden de vakgebieden technologie, ICT én technische bedrijfskunde op een unieke manier met elkaar gecombineerd. Robotica, internet-of-things, Big Data, cloud-computing en augmented reality zijn de allernieuwste technologische ontwikkelingen waarmee studenten tijdens deze opleiding op een ondernemende en experimenterende manier aan de slag gaan.

Wijkleercentra

Vanwege een tekort aan stageplaatsen bij de sector Zorg, Welzijn & Sport werd een nieuwe onderwijsvorm ontwikkeld, wijkleercentra. In de wijkleercentra worden studenten in de praktijk voorbereid op een toekomst met een steeds veranderende zorgvraag. In 2016 lag de nadruk op het implementeren van deze nieuwe onderwijsvorm en het vergroten van het volume ervan. In februari 2016 werden twee nieuwe wijkleercentra geopend, dat het totaal aantal wijkleercentra op 12 bracht. Zo’n 1.200 studenten van de zorgopleidingen waren in het verslagjaar betrokken bij deze onderwijsvorm. In het wijkleercentrum werken studenten van verschillende opleidingen, uit verschillende leerjaren en van verschillende niveaus met elkaar samen. Op die manier wordt een afspiegeling van de werkelijke beroepssituatie gecreëerd. Het werken in wijkleercentra leidde tot mooie ‘bijvangsten’. Zo werd in het verslagjaar een leerwoning bij Elver (zorgverlener voor mensen met een verstandelijke beperking) en een belevingswoning in de wijk Schöneveld in Doetinchem geopend.

Innovatiedocenten aan de slag

In 2016 is bij het Graafschap College de projectfunctie innovatiedocent ingevoerd. Het betreft een functie, waarin docenten met toegepaste onderzoekservaring de mogelijkheid krijgen om innovatievoorstellen in te dienen, onderzoek te doen en de innovatie te implementeren. Het gaat om innovatieve onderwijsconcepten of vakinhoudelijke vernieuwingen, zoals pedagogisch didactische nieuwe werkvormen en co-creatie met de praktijk die bijdragen aan de versterking van het onderwijs(proces). De projecten sluiten aan bij de strategische doelen van het Graafschap College, zodat ze bijdragen aan de strategische ontwikkeling en onderwijsinnovatie van het Graafschap College. Het is een projectfunctie voor de duur van 2 jaar, zodat meerdere docenten achtereenvolgens de kans krijgen om deze functie te vervullen. De innovatiedocenten functioneren in een kenniskring met een lector en senior onderzoeker van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Daarnaast worden er voor alle medewerkers en studenten, die in het kader van hun master of lerarenopleiding onderzoek verrichten, bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaring te delen en deskundigheid te bevorderen.

In het verslagjaar heeft een aantal docenten een innovatievoorstel ingediend. Na selectie zijn drie innovatiedocenten aangesteld, die op de volgende gebieden onderzoek doen:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een interactieve talentenwijzer voor (senior) docenten en curriculumontwerpers met pedagogisch didactische uitgangspunten voor het begeleiden van excellente studenten.
  • Het oprichten van een Regionaal Skills Training Centrum (RSTC) om excellent vaardigheidsonderwijs aan te bieden aan verschillende doelgroepen. Deskundige trainers verzorgen in een innovatieve leeromgeving efficiënt en doelgericht instructie, training en toetsing. Het vaardigheidsonderwijs voor de student wordt hierdoor flexibel en gepersonaliseerd, de trainingen worden verzorgd door experts en het onderwijs vindt plaats in een passende leeromgeving waar de student kennismaakt met moderne en up-to-date technologieën. Het doel is dat partners in de regio worden gezocht om in co-creatie een kennis- en trainingscentrum op te richten. De medewerkers krijgen de kans om met passie en plezier in de uitdagende virtuele en fysieke leer- en werkomgeving te werken en leren.
  • Het ontwikkelen van een lijn op het gebied van studieloopbaanbegeleiding (slb) en loopbaanoriëntatie (lob), in samenwerking met Saxion, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Profijt en een aantal studieloopbaanbegeleiders van het Graafschap College. Het betreft een onderwijsconcept waarbij studenten en studieloopbaanbegeleiders worden uitgedaagd om een vertaling te maken van de theorie naar de gewenste toekomstige praktijk. Docenten, studenten en alumni delen kennis en creëren samen nieuwe kansen. Zo ontstaat er een leerlaboratorium. Studenten krijgen meer grip op hun loopbaan. In de praktijk wordt nieuwe kennis opgedaan en gedeeld. Bij het project zijn de richting Gebouwde omgeving en de opleidingen Toerisme en recreatie, Facilitair leidinggeven, Pedagogisch werk en onderwijs, Commercie en Juridische dienstverlening betrokken.

De innovatiedocenten zijn het afgelopen jaar gestart met het afbakenen en uitwerken van hun onderzoeksvoorstel. In het voorjaar van 2017 vindt een eerste evaluatie plaats, waarin de ervaringen van de innovatiedocenten en de wijze waarop de organisatie de innovatiedocenten kan faciliteren centraal staan.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland

Een aantal toonaangevende regionale bedrijven, het Graafschap College, Anton Tijdink Techniekopleidingen, Saxion en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk willen zij met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON), dat inmiddels landelijke erkenning heeft gekregen, de maakindustrie in Oost-Gelderland versterken door innovatie te bevorderen en talent en kennis te ontwikkelen op het gebied van High Tech Systemen en Materialen. Het CIVON is voor Gelderse ondernemers. De bedrijven zijn in de lead en kunnen, samen met het onderwijs, projecten starten. In het verslagjaar werd door het CIVON onder meer aan de volgende projecten gewerkt:

  • Mooi gemaakt, beeldvorming over de maakindustrie: een project waarin het onder andere draait om talentontwikkeling en de beeldvorming van de maakindustrie.
  • Mechatronica in beweging: een project met betrekking tot het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo(+)-hbo(+) op het gebied van mechatronica en het ontwerpen en implementeren van een Associate Degree Mechatronica in Oost-Nederland.
  • Iedereen op de juiste plek, project in de plaatverwerkende industrie: een project met als doel om de plaatverwerkende industrie in Oost-Nederland te versterken.

ICER

In 2016 was het Graafschap College bestuurlijk en als partner betrokken bij innovatiecentrum ICER. ICER richt zich op techniek en innovatie in de Achterhoekse ijzer- en maakindustrie en wil vooral jongeren enthousiast maken voor techniek. Bezoekers kunnen technieken van zowel vroeger als nu uitproberen en krijgen inzicht in hypermoderne manier van produceren, zoals 3D-printen. In ICER zijn typische Achterhoekse producten te zien die een beeld geven van de ontwikkeling in de tijd. ICER beschikt over werkplaatsen waar gewerkt kan worden met diverse machines en apparaten: kolomboren, etspersen, soldeerbouten, industriële naaimachines, keramiek-ovens en smidsvuren. In 2016 werkten studenten van de technische opleidingen van het Graafschap College in ICER aan opdrachten, zoals de ontwikkeling van prototypen.