Studenten beroepsonderwijs

Studenten beroepsonderwijs

In 2016 volgden 8.433 studenten een beroepsopleiding bij het Graafschap College (teldatum 1 oktober 2016). De afgelopen jaren is het aantal studenten dat een reguliere beroepsopleiding redelijk stabiel gebleven. De verwachting is dat het aantal studenten vanaf 2020 gaat dalen, vanwege demografische factoren.

In- en doorstroom

In- en doorstroom per sector (peildatum 1 oktober)
2015 2016
Instroom Doorstroom Totaal Instroom Doorstroom Totaal
Techniek & Informatica 754 1.597 2.351 723 1.698 2.421
Economie & Dienstverlening 965 1.725 2.690 914 1.738 2.652
Zorg, Welzijn & Sport 921 2.132 3.053 892 2.159 3.051
Educatie & Participatie 149 142 291 158 151 309
Totaal in- en doorstroom 2.789 5.596 8.385 2.687 5.746 8.433

Het totaal aantal doorgestroomde studenten in 2016 is met 2,7% gestegen ten opzichte van 2015. Bij alle sectoren was sprake van een stijging van het aantal doorgestroomde studenten.  De hoogte van doorstroom wordt beïnvloed door de kans op werk. Als de kans op werk minder is, maken studenten vaker de keuze om door te studeren. Zij stromen bijvoorbeeld door naar een hoger niveau of kiezen voor een andere beroepsopleiding. Daarnaast is het beleid van het Graafschap College erop gericht om de doorstroom van studenten naar een hoger niveau te stimuleren. De totale instroom van nieuwe studenten daalde in 2016, in vergelijking met 2015, met 3,7%.

Aantal bol en bbl studenten

In 2016 volgde 80% van de studenten van het Graafschap College een bol-opleiding. Het aantal bol-studenten is de afgelopen jaren licht gestegen. De daling van het aantal studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die in 2013 werd ingezet, zet zich voort. 20% van de studenten van het Graafschap College volgde in het verslagjaar een bbl-opleiding. Vergeleken met 2015 daalde dit aantal met 2,1%. De verklaringen voor de daling van het aantal bbl-studenten zijn:

  • De krimp van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw, installatiebranche en automotive branche zijn door de economische crisis de afgelopen jaren veel bbl-plaatsen verloren gegaan. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, nam het Graafschap College diverse maatregelen, zoals de introductie van de flex-bol-leerweg voor de opleiding Elektro- en installatietechniek die de overstap van bol naar bbl direct mogelijk maakt.
  • De afschaffing van de Wet Vermindering Afdracht onderwijs (WVA) sinds 1 januari 2014. Tot 1 januari 2014 kon een werkgever een vastgesteld bedrag in mindering brengen op de loonbelasting/volksverzekeringen als hij investeerde in scholing van personeel. Sinds 1 januari 2014 kunnen werkgevers die begeleiding bieden bij leer-werktrajecten in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Echter, de eisen om een financiële vergoeding te krijgen, zijn aangescherpt en het maximale bedrag dat wordt toegekend, is verlaagd. Hierdoor besluiten minder werkgevers leer-werktrajecten aan te bieden.

Aantal studenten per sector

Uit de grafiek ‘Aantal studenten per sector’ blijk dat de verdeling van de studenten over de verschillende sectoren de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven.


Aantal studenten per niveau

Het percentage studenten dat een opleiding op niveau 4 volgt, is de afgelopen jaren licht gestegen. In het verslagjaar volgde ruim de helft van de studenten, namelijk 51%, een niveau 4-opleiding. Het beleid van het Graafschap College erop gericht om de doorstroom van studenten naar een hoger niveau te stimuleren. De groei van het percentage niveau 4-studenten gaat ten koste van het percentage studenten dat een opleiding op niveau 2 volgt, want de afgelopen jaren is dit percentage licht gedaald. In 2016 volgde 18% van de studenten een opleiding op niveau 2.


Aantal studenten per leeftijd

De afgelopen jaren was het grootste deel van de studenten van het Graafschap College dat een beroepsopleiding volgt, tussen de 15 en 20 jaar. Ongeveer 31% was 20 jaar of ouder. Voor het Graafschap College is het principe van ‘een leven lang leren’ een belangrijk uitgangspunt. De verschillende onderwijssectoren hebben, naast een opleidingsaanbod voor studenten die zonder onderbreking vanuit het voortgezet onderwijs met een mbo-opleiding volgen, een aanbod voor volwassenen. Dit aanbod bestaat deels uit bekostigde beroepsopleidingen en deels uit onbekostigde beroepsopleidingen. In de grafiek zijn alleen de volwassenen die een bekostigde beroepsopleiding volgen, opgenomen. Lees hier meer over de cursisten die onbekostigd onderwijs (bedrijfsscholing) volgen. 

Herkomst gemeenten studenten

Uit de grafiek ‘Herkomst gemeenten studenten’ blijkt dat in de kern van het werkgebied het aantal studenten uit de gemeenten Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Montferland en Oost-Gelre in 2016, ten opzichte van 2015, licht is gestegen. Het aantal studenten uit de gemeenten Bronckhorst, Berkelland, Aalten en Winterswijk, die ook tot de kern van het werkgebied behoren, is in het verslagjaar licht gedaald ten opzichte van 2015. Van de gemeenten in de rand van het werkgebied daalde het aantal studenten uit Duiven, Doesburg, Lochem en Rheden in 2016 het sterkst in vergelijking met het vorige verslagjaar. Het aantal studenten dat woont in Zevenaar, Zutphen, Rijnwaarden, Haaksbergen, Arnhem en Westervoort in 2016 licht ten opzichte van 2015. Het aantal Duitse studenten bleef in 2016 nagenoeg stabiel ten opzichte van het vorige verslagjaar.


Herkomst gemeenten studenten Graafschap College (peildatum 1 oktober)
Gemeente 2012 2013 2014 2015 2016
Doetinchem 1.318 1.317 1.260 1.276 1.308
Oude-IJsselstreek 1.082 1.089 997 1.014 1.031
Montferland 732 749 718 715 762
Bronckhorst 811 794 759 744 733
Berkelland 845 770 731 744 730
Oost-Gelre 795 805 759 718 718
Aalten 680 687 669 635 611
Winterswijk 671 663 630 611 610
Zevenaar 413 422 357 330 353
Duiven 207 255 252 251 247
Zutphen 120 164 199 217 220
Rijnwaarden 172 182 168 178 179
Doesburg 203 197 228 207 171
Haaksbergen 92 94 102 102 107
Arnhem 117 117 106 97 105
Lochem 106 96 96 99 96
Rheden 85 85 87 77 68
Westervoort 53 59 54 61 65
Overig Gelderland 170 158 178 158 139
Overig Overijssel 111 82 61 58 69
Overig Nederland 42 146 58 34 72
Duitsland 51 39 41 37 39
België 0 1 0 0 0
Onbekend 0 19 16 0 0