Prognoses Educatie & Participatie

Het onderwijsaanbod van de sector Educatie & Participatie (E&P) bestaat uit: Taalschool (inburgering en educatie), maatwerk, Entree-opleiding en vavo.

Taalschool

Het onderdeel Inburgering van de Taalschool heeft, samenhangend met de groei van het aantal vluchtelingen in Nederland, in 2016 een sterke groei doorgemaakt. Verwacht wordt dat het aantal cursisten in 2017 daalt. In 2016 heeft de sector E&P de aanbestedingsprocedure met betrekking tot het onderdeel Educatie gewonnen. Dit was mogelijk door taalonderwijs aan te bieden dat wordt verzorgd door een hecht netwerk van vaste medewerkers en geschoolde vrijwilligers. Mede door het inzetten van vrijwilligers kon de Taalschool de trajectprijs relatief laag houden en grote aantallen cursisten een traject aanbieden.

Maatwerk

Onder Maatwerk vallen de Loopbaanklassen en Mijn School. De Loopbaanklas is een voorziening voor studenten van het Graafschap College, gericht op het terugdringen van voortijdig schooluitval. De verwachting is dat het aantal studenten dat gebruikmaakt van de Loopbaanklas in 2017 stabiel blijft. Binnen Mijn School worden reguliere beroepsopleidingen op een alternatieve manier aangeboden. Naar verwachting zal het aantal studenten binnen Mijn School het komende jaar ongeveer gelijk blijven of licht groeien.

Entree-opleiding

Voor wat betreft de Entree-opleiding verwacht het Graafschap College dat het aantal studenten zal stabiliseren. Door projecten als Werknet is in de afgelopen jaren duidelijk in beeld gebracht welke jongeren zonder baan en soms ook zonder startkwalificatie thuiszitten. Verwacht wordt dat een deel van die jongeren de Entree-opleiding gaat volgen. Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) is binnen de Entree-opleiding het traject Entree Taal ontwikkeld. Deelnemers worden in dit traject met meer nadruk op taalverwerving voorbereid op doorstroom naar een niveau 2-opleiding of de arbeidsmarkt. Gezien de afvlakkende instroom van vluchtelingen, is de verwachting dat het aantal deelnemers op den duur zal dalen, maar op korte termijn nog licht zal stijgen. Het Graafschap College werft actief bbl-studenten voor de Entree-opleiding. Dit gebeurt onder meer door de aanstelling van een relatiebeheerder Entree/Taalschool eind 2016.

Vavo

Het aantal vavo-deelnemers is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en de verwachting is dat dit de komende jaren zo zal blijven. Er worden geen grote wijzigingen in het stelsel verwacht. Ook erkennen de scholen voor voortgezet onderwijs steeds vaker dat het voor een deel van hun leerlingen beter is om via het vavo het vo-diploma te halen. Factoren als kleinschaligheid, betrokkenheid van docenten de volwassen aanpak zijn hiervoor belangrijke argumenten. De komende jaren verwacht het Graafschap College ook een combinatie te kunnen maken met inburgering.