Deelnemers en studenten E&P

In de sector Educatie & Participatie (E&P) heeft de groei van 2015 zich voortgezet in 2016. Het aantal deelnemers en studenten steeg van ruim 1.050 naar ruim 1.250. De groei was vooral sterk bij inburgering. Ook bij de Entree-opleiding was er een toename van het aantal studenten. Deze werd met name veroorzaakt door het intensiveren van de samenwerking met de scholen voor praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook door het aanbieden van een speciaal traject voor statushouders. Het aantal studenten van Mijn School stabiliseerde zich en het aantal studenten vavo groeide licht. In samenwerking met het Gerrit Komrij College en het Metzo College is de sector E&P in 2016 gestart met Internationale Schakelklassen (ISK). Deze zijn met name bedoeld voor iets oudere jongeren. Educatie laat in het verslagjaar als enige onderdeel een daling van het aantal deelnemers zien. De verwachting is dat het aantal deelnemers Educatie de komende jaren weer gaat groeien.

Aantal deelnemers/studenten Educatie & Participatie (peildatum 1 oktober)
2012 2013 2014 2015 2016
Educatie (incl. NT2) 363 337 171 188 167
Inburgering 208 153 165 249 386
Vavo 218 253 268 288 299
Mijn School* 294 273 187 167 170
Entree-opleiding (incl. convenantleerlingen pro/vso) 181 134 141 166 209
ISK n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 28
Totaal 1.264 1.150 932 1.058 1.259

*De opleidingen van Mijn School zijn reguliere beroepsopleidingen