Verklaring bevoegd gezag

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke eisen. De wettelijke eisen definieert het Graafschap College als zijnde alle relevante onderwijswet- en regelgeving, zoals de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Het bevoegd gezag van het Graafschap College, zijnde het college van bestuur, verklaart zich bij het aansturen en besturen van de organisatie te houden aan deze wettelijke richtlijnen en te handelen volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014). Dit is vastgelegd in het bestuursreglement en wordt geborgd door een integraal kwaliteitsborgingssysteem. Over de wijze waarop dit is gedaan, wordt gerapporteerd op deze website. Wanneer intern of extern onderzoek aantoont dat niet volgens de wettelijke vereisten of de code wordt gehandeld, wordt direct actie ondernomen om de onvolkomenheid te verhelpen.