Tevredenheid

Tevredenheid van studenten

In 2016 heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) de tevredenheid van studenten in het mbo onderzocht. Dit gebeurt iedere twee jaar. In de periode van begin januari tot en met begin maart kregen de studenten van het Graafschap College, vaak in klasverband, de mogelijkheid een online vragenlijst in te vullen. 5.163 studenten van het Graafschap College maakten gebruik van deze mogelijkheid. Dat betekent een respons van 59,7%. Ten opzichte van het vorige JOB-onderzoek (2014) is de respons van het Graafschap College gestegen met ongeveer 4%. Gebleken is dat het laten invullen van de vragenlijst in klasverband goed werkt. Landelijk was de respons 56,3%.

De tabel ‘Resultaten JOB-Monitor 2012 – 2016’ geeft een overzicht van de landelijke en Graafschap College rapportcijfers die de laatste drie afnames zijn gegeven voor de opleiding en de school.

Resultaten JOB-Monitor 2012-2016
Graafschap College Landelijk
2012 2014 2016 2012 2014 2016
Rapportcijfer opleiding* 7,0 7,1 7,2 6,9 7,0 7,1
Rapportcijfer school* 6,6 6,7 7,0 6,4 6,5 6,6
Zou opnieuw kiezen voor opleiding  – 55% 57% 53% 54%
Zou opnieuw kiezen voor school  – 53% 59% 46% 49%

* Schaal: 1 – 10 waarbij 1 de laagste score is en 10 de hoogste

Meest opvallend is dat het rapportcijfer dat studenten van het Graafschap College geven voor ‘de school’ in 2016 met 0,3 punt is gestegen ten opzichte van 2014, terwijl de stijging van het rapportcijfer voor ‘de school’ in dezelfde periode landelijk gezien met slechts 0,1 punt is gestegen.

De tabel ‘Resultaten JOB-Monitor 2014-2016 op clusterniveau’ geeft een overzicht van de resultaten op hoofdcategorie. Per cluster is voor de afname van 2014 en 2016 de mate van tevredenheid af te lezen en is een vergelijking gemaakt met de landelijke scores. Het blijkt dat in de JOB-Monitor 2016 ten opzichte van de meting in 2014 op alle deelgebieden een lichte tot substantiële stijging van de tevredenheid zichtbaar is. Bovendien scoort het Graafschap College op bijna alle clusters (ruim) boven het landelijk gemiddelde. Alleen de bbl-studenten van het Graafschap College zijn iets minder tevreden over hun werkplek en de begeleiding die ze daar krijgen. Deze ontevredenheid zit hem vooral in de aansluiting tussen school en praktijk en de mate van contact tussen leerbedrijf en school.

Resultaten JOB-Monitor 2014-2016 op clusterniveau
Graafschap College Landelijk                 
  2014 2016 2014 2016
Tevreden over
Informatie 54% 57% 52% 53%
Lessen/programma 55% 57% 52% 54%
Toetsing en examinering 68% 69% 66% 67%
Studiebegeleiding 59% 63% 56% 58%
Onderwijsfaciliteiten 59% 69% 55% 62%
Vaardigheden en motivatie 54% 51%
Stage (bol) 61% 63% 57% 58%
Werkplek (bbl) 66% 66% 66% 67%
(Studie)loopbaanbegeleiding 48% 52% 46% 48%
Rechten en plichten (inspraak) 51% 47%
Sfeer en veiligheid 69% 71% 66% 65%

Op vraagniveau is er een aantal opvallende resultaten:

 • De clusters met de hoogste waardering zijn ‘Sfeer en veiligheid’, ‘Toetsing en examinering’ en ‘Onderwijsfaciliteiten’.
 • De tevredenheid ten aanzien van de onderwijsfaciliteiten laat de sterkste stijging zien ten opzichte van 2014.
 • 70% van de studenten weet dat er een studentenraad is. Ten opzichte van het vorige onderzoek is dit percentage gestegen.
 • Studenten zijn het meest tevreden over de mogelijkheden om gebruik van het internet te maken als dat nodig is voor school (score 4,4). Ook over de onderdelen ‘Kun je gebruikmaken van een computer als dat nodig is?’ en ‘Voel je je veilig op school?’ zijn de studenten zeer tevreden (score 4,2).
 • Weinig studenten willen zich inzetten voor het verbeteren van de school en/of opleiding (score 2,3).
 • De vraag ‘Worden boeken en lesmaterialen die je moet kopen ook gebruikt?’ heeft een onvoldoende gemiddelde score voor het hele college (score 2,9). Een mogelijke reden hiervoor is dat bij sommige opleidingen studenten bij de start van de opleiding al boeken aanschaffen die in een hoger leerjaar worden gebruikt.

Het Graafschap College vult ook al jaren de JOB-Monitor aan met negen eigen vragen.

De tevredenheid over het klimaat binnen school is het laagst en de tevredenheid over de omgang met vragen en opmerkingen in de les en het weten waar je met persoonlijke problemen terecht kunt is het grootst en dit is al jaren het geval.

Tevredenheid van bedrijven en instellingen

In 2016 is een Graafschap College-breed onderzoek uitgevoerd onder de praktijkopleiders (looptijd februari 2016 – februari 2017). Aan het einde van elke periode beroepspraktijkvorming (bpv) ontvingen bedrijven, waar op dat moment één of meer studenten hun bpv-periode afrondden, een vragenlijst. Het onderzoek was in 2016 nog niet volledig afgerond, maar op basis van de voorlopige resultaten kan het volgende beeld worden geschetst:

 • De praktijkopleiders zijn over het algemeen meer tevreden over de bpv (samenwerking, begeleiding, organisatie en programma) dan in 2013.
 • De tevredenheid ten aanzien van het hebben van een duidelijk aanspreekpunt binnen het Graafschap College is het meest toegenomen.
 • Praktijkopleiders willen daarentegen minder graag dan in 2013 een bezoekmoment inruilen voor telefonisch contact en zijn minder tevreden over de relevantie van de bpv-opdrachten voor de beroepspraktijk.

Medewerkersonderzoek

In 2016 vond het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek van het Graafschap College plaats. In januari kregen alle medewerkers de gelegenheid om een digitale vragenlijst in te vullen. 73,4% (674) van de medewerkers maakte hier gebruik van. In maart werden de resultaten bekend. Het plaatje toont de uitkomsten met betrekking tot tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers.

Het grote getal in de cirkels geeft de score van het Graafschap College weer. De bovenste cirkel toont het behaalde resultaat in 2014 en de cirkel daaronder laat het resultaat van de Benchmark MBO* zien. Ten opzichte van 2014 is de score met betrekking tot de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers gestegen. De tevredenheid is, ten opzichte van het vorige onderzoek, stabiel gebleven. In vergelijking tot de Benchmark MBO scoort het Graafschap College met betrekking tot alle onderdelen hoger. Voor het eerst is in 2016 ook de veranderingsbereidheid van medewerkers gemeten. Dit wordt in het onderzoek door medewerkers van het Graafschap College beoordeeld met een 7,8 (landelijk 7,4). Met deze score staat het Graafschap College in de top 3 van de Benchmark MBO.

In de periode april tot en met juni zijn de uitkomsten van het medewerkersonderzoek in de teams besproken. De volgende algemene conclusies kunnen worden getrokken:

 • De resultaten zijn herkenbaar.
 • Medewerkers zijn erg tevreden over het werken met collega’s en over het Graafschap College als geheel.
 • Het vertrouwen in de leidinggevende is gestegen van een 7,2 naar een 7,6.
 • De meeste medewerkers zijn tevreden over de werkdruk, maar onder onderwijzend personeel blijft dit een aandachtspunt.

De bevlogenheid, betrokkenheid, tevredenheid, veranderingsbereidheid en teamontwikkeling zijn ook per bedrijfsonderdeel gemeten. Er is sprake van een evenwichtig beeld met betrekking tot de verschillende sectoren. Geen grote uitschieters naar boven of beneden. Opvallend is dat de bevlogenheid en betrokkenheid bij de sector Bedrijfsvoering lager scoort dan bij de onderwijssectoren. Bij de sector Educatie & Participatie en het management scoren bevlogenheid en veranderingsbereidheid zeer hoog. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek bevestigt het Graafschap College in de koers om teamontwikkeling de komende jaren hoog op de agenda te laten staan.

Resultaten medewerkersonderzoek 2016 op sectorniveau
Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid Veranderingsbereidheid Teamontwikkeling
Techniek & Informatica (n=125) 7,6 7,7 7,7 7,7 7,0
Economie & Dienstverlening (n=175) 7,7 8,2 7,8 7,8 6,9
Zorg,Welzijn & Sport (n=201) 7,5 8,2 7,8 7,8 6,7
Educatie & Participatie (n=91) 8,1 8,2 8,1 8,0 7,0
Bedrijfsvoering (n=72) 6,8 7,0 7,7 7,5 6,5
Management (n=10) 8,1 7,6 8,0 8,6 6,3

 

Resultaten medewerkersonderzoek in rapportcijfers*
Graafschap College Landelijk
2011 2014 2016 2011 2014 2016
Algemene tevredenheid 7,3 7,8 7,8 7,4
Betrokkenheid  – 7,9 8,0 7,5
Bevlogenheid  – 7,4 7,6 7,5

*Het Graafschap College onderzoekt sinds 2014 de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Sinds 2016 worden de resultaten van het medewerkersonderzoek van alle roc’s in Nederland vergeleken door middel van de Benchmark MBO. Om die reden zijn er geen landelijke rapportcijfers met betrekking tot algemene tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid beschikbaar van de jaren 2011 en 2014.