Klachten

Klachtenregeling

Het Graafschap College beschikt over een klachtenregeling, waarin onder andere wordt beschreven hoe wordt omgegaan met klachten van studenten en medewerkers en welke procedures in het geval van een klacht worden gevolgd.

Klachtencommissie

Het Graafschap College heeft een klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit acht leden. De leden van de klachtencommissie zijn benoemd door het college van bestuur. Twee leden zijn voorgedragen door de ondernemingsraad en twee leden werden in overleg met de studentenraad benoemd. Binnen de klachtencommissie zijn vier deelcommissies actief: algemene klachtencommissie, klokkenluiderscommissie, commissie van beroep voor de examens en geschillencommissie voor personeel. De voltallige klachtencommissie komt één keer per jaar bijeen voor een overleg met het college van bestuur. De leden van de deelcommissies komen bijeen als het college van bestuur om advies vraagt of als er een klacht of beroep wordt ingediend dat rechtstreeks door de klachtencommissie moet worden behandeld.

Klachten in 2016

In 2016 heeft het Graafschap College zes klachten behandeld. Drie klachten werden ingediend door studenten, één klacht door een ouder van een student, één klacht door een andere school en één klacht door een medewerker. De klachten gingen over: de begeleiding van een student, intimidatie, het te volgen onderwijsprogramma, gemaakte kosten in relatie tot aangeboden onderwijs en uitschrijving uit de opleiding. Vijf klachten zijn in het verslagjaar afgehandeld. De afhandeling van één klacht vond plaats in 2017. Er is ook een beroep ingediend bij de commissie van beroep voor de examens. Het betrof een zaak over plagiaat. De student van het Graafschap College is in het gelijkgesteld. De commissie van beroep heeft niet met zekerheid kunnen vaststellen dat er daadwerkelijk sprake was van plagiaat. Naar aanleiding van deze zaak is de formulering op het gebied van fraude in het examenreglement aangepast. Het Graafschap College heeft met betrekking tot geen van de genoemde klachten extern juridisch advies ingewonnen. 

Vertrouwenspersonen

Studenten en medewerkers met klachten over ongewenst gedrag kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van het Graafschap College. In het verslagjaar hebben de vertrouwenspersonen 35 meldingen van studenten ontvangen. Het grootste deel van de meldingen had te maken met pesten, intimiteiten en communicatie. 12 medewerkers benaderden de vertrouwenspersonen. Het betrof voornamelijk meldingen over intimiteiten, pesten en communicatie. Alle meldingen zijn door de vertrouwenspersonen afgehandeld. Uit de meldingen is één officiële klacht voortgekomen.

Naast de vertrouwenspersonen van het Graafschap College is er een externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon kan als sparringpartner fungeren voor de interne vertrouwenspersonen en, in bijzonder situaties, vertrouwenspersoon voor medewerkers zijn. In 2016 heeft de externe vertrouwenspersoon drie meldingen ontvangen.

De vertrouwenspersonen en het college van bestuur hebben in 2016 één keer gezamenlijk overleg gehad.