Horizontale dialoog

Op alle niveaus in de organisatie is het Graafschap College in gesprek met haar interne en externe belanghebbenden: regionale bedrijven en instellingen, gemeenten, overheidsorganen, andere onderwijsinstellingen, ouders, medewerkers en (oud-)studenten. Door al deze partijen actief te betrekken bij de ontwikkelingen in de organisatie en door voortdurend met hen samen te werken, kunnen de strategische doelen worden behaald en kan de kwaliteit van het onderwijs verder worden verbeterd.

Horizontale dialoog met interne belanghebbenden

Er vindt regelmatig en op allerlei niveaus overleg plaats met studenten en hun ouders. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in overleg te gaan met de studentenraad, waarin studenten uit de verschillende onderwijssectoren zijn vertegenwoordigd. De studentenraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van studenten en gaat met het management in gesprek over belangrijke aan het onderwijs gerelateerde zaken.

Binnen de verschillende opleidingen worden ook geregeld gesprekken gevoerd met studentpanels. In de studentpanels geven studenten hun mening over het onderwijs, de leeromgeving, de examinering en de studentbegeleiding en kunnen zij zaken aankaarten die voor hen van belang zijn. De uitkomsten van de panelgesprekken worden in de onderwijsteams en het managementteam besproken. Naar aanleiding daarvan worden verbeteracties uitgewerkt en opgenomen in het (team)verbeterplan. Bij sommige opleidingen zijn de studentpanels vervangen door ‘critical students’. Deze studenten brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse thema’s.

Veel opleidingen organiseren ouderavonden om belangrijke ontwikkelingen te bespreken en belangrijke informatie te geven over de inrichting van de opleidingen.

Met medewerkers wordt het gesprek gevoerd via de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies. De ondernemingsraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van medewerkers en gaat regelmatig met het bestuur in gesprek. Daarnaast vindt veelvuldig overleg met medewerkers plaats, bijvoorbeeld tijdens sectorbijeenkomsten, teamdagen, teamoverleg, symposia, discussiebijeenkomsten en in beleids- en expertisegroepen rond specifieke thema’s. Het bestuur gaat daarnaast jaarlijks in gesprek met de opleidingsteams en managementteams door managementbezoeken af te leggen. Tijdens deze managementbezoeken worden met het bestuur zaken besproken die voor de teams belangrijk zijn en wordt stilgestaan bij de rol van de teams in de realisatie van de strategische doelstellingen.

Horizontale dialoog met externe belanghebbenden

Met decanen van toeleverende scholen wordt regelmatig overlegd. Voor hen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en ze worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de organisatie. Via het samenwerkingsverband Profijt worden met onder andere toeleverende scholen optimale voorwaarden gecreëerd om jongeren te laten doorleren in de beroepskolom en worden belangrijke afspraken gemaakt over de overdracht van leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.

Met hbo-instellingen is overleg om leerwegen op elkaar af te stemmen voor een succesvolle doorstroom naar het hbo. Daarnaast participeert het Graafschap College in samenwerkingsverbanden met het hbo om een betere aansluiting te realiseren van de lerarenopleiding op het mbo.

In het overleg met de Gelderse Roc’s worden afspraken gemaakt over een macrodoelmatig opleidingsaanbod en samenwerking tussen (onderdelen van) opleidingen. Met hulpverlenende instanties wordt regelmatig gesproken over het bieden van extra ondersteuning aan studenten die dat nodig hebben. Vanuit deze dialoog is een intensieve samenwerking in de vorm van het Loopbaanplein ontstaan.

Ook met regionale bedrijven, instellingen en overheden wordt regelmatig het gesprek aangegaan. Via zo’n 30 onderwijsadviesraden overleggen vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen structureel met bedrijven en instellingen. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de vormgeving van de opleidingen, stages en examinering. Ook de coördinatoren voor de beroepspraktijkvorming onderhouden contacten met het bedrijfsleven. Jaarlijks worden vertegenwoordigers van het beroepenveld door het Graafschap College uitgenodigd voor het Diner Pensant. Tijdens het Diner Pensant wordt besproken wat het Graafschap College moet doen om studenten succesvol voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Sinds 2015 wordt het Diner Pensant in samenwerking met Achterhoek VO georganiseerd.

Het Graafschap College speelt een actieve rol in het samenwerkingsverband Achterhoek 2020. Overheid, Ondernemers en maatschappelijke Organisaties (de 3 O’s) spelen in dit verband gezamenlijk in op economische en demografische ontwikkelingen in de regio, zoals bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing. Daarnaast voert het Graafschap College overleg met koepelorganisaties van regionale werkgevers en is het Graafschap College actief in het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) in de Achterhoek en in de Liemers.