Strategische planning en monitoring

Om systematisch en continu aan de strategische doelstellingen te werken en de voortgang te monitoren, werkt het Graafschap College volgens de A3 systematiek. Jaarlijks worden zowel Graafschap College breed als per sector A3 jaarplannen opgesteld. Over de voortgang van de daarin opgenomen activiteiten wordt periodiek gereflecteerd in het management. De A3 jaarplannen vormen een belangrijke schakel in het systeem van kwaliteitsborging. Twee keer per jaar vindt er een verantwoordingsgesprek plaats met de directeuren van de sectoren Techniek & Informatica, Economie & Dienstverlening, Zorg, Welzijn & Sport en Educatie & Participatie en met de diensthoofden van de sector Bedrijfsvoering. De realisatie van de gestelde doelen uit het sector A3 jaarplan en de gegevens uit managementrapportages staan tijdens de verantwoordingsgesprekken centraal.

De onderwijsteams voeren periodiek een zelfevaluatie uit aan de hand van de teamopdracht. De zelfevaluatie geeft inzicht in de mate waarin een team er in slaagt om aan interne doelstellingen (Graafschap College) en externe kwaliteitseisen (basiskwaliteit inspectiekader) te voldoen en geeft inzicht in de verbeterpunten. Ook door middel van interne audits en de analyse van verschillende onderzoeken (studenttevredenheidsonderzoek, medewerkersonderzoek, onderzoek onder bpv-bedrijven en kengetallen van onderwijsresultaten) wordt onderzocht of teams voldoen aan de eisen uit het inspectiekader. Met de analyse van de uitkomsten van deze onderzoeken en de bespreking daarvan in de teams, wordt de basis gelegd voor reflectie en continu verbeteren. Zowel op opleidingsniveau als op sector- en instellingsniveau.

Ook door in alle lagen van de organisatie de dialoog aan te gaan met belanghebbenden van het Graafschap College wordt gewerkt aan een constante en verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Op dit deel van de website wordt dieper ingegaan op het bestuurlijk vermogen en de wijze waarop het Graafschap College zorgt voor de borging van de kwaliteit.