Visie op onderwijs

Voor wie en met wie?

Voor iedereen een leven lang leren

Het Graafschap College biedt in principe onderwijs voor iedereen. De student is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn of haar talenten. Wij ondersteunen ieder individu bij de ontdekking en ontwikkeling van zijn of haar mogelijkheden, een leven lang.

Van en voor de regio

Wij versterken de regio met een sterk opleidingenaanbod en goede beroepskrachten. Omgekeerd willen we dat de regio ook het onderwijs versterkt. Een goede samenwerking met de regio maakt het mogelijk de hoogst haalbare kwaliteit te bieden voor zowel studenten als de regio. De opleidingsprogramma’s sluiten zo dicht mogelijk aan op de beroepspraktijk. Het opdoen van kennis, ervaringen en vaardigheden in het buitenland willen wij stimuleren.

Hoe richten we onze opleidingsprogramma’s in?

Persoonlijke begeleiding

Wij zorgen dat studenten zich gezien en gekend voelen. Hierdoor groeit het vertrouwen en ontstaat de basis voor opleiden. We streven naar een zo passend mogelijke individuele begeleiding, zodat iedere student maximaal succes kan behalen.

Heldere structuur

Wij leggen het accent op effectief en duurzaam opleiden. De student kiest de opleiding, wij bieden de meest effectieve leerweg. De opleidingen bieden de studenten een heldere structuur en geven de studenten houvast bij de ontwikkeling van zijn of haar talenten. Onze opleidingen worden door onze professionals in de verschillende opleidingsteams vormgegeven.

Vakmanschap, burgerschap en ondernemerschap

Wij leiden studenten op tot excellente vakmensen en volwaardige burgers met een ondernemende houding.

Gevarieerde lessen

De juiste didactische mix (blended learning) is ons uitgangspunt. Onze didactiek sluit aan bij de doelgroep (leeftijd, niveau, onderwijsvorm en leerstijl), leerstof en beroepspraktijk. Leren wordt betekenisvol door de context van het leren zoveel mogelijk te relateren aan de beroepspraktijk.

Examens op niveau

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de examinering en het proces daar omheen. De examinering is geënt op het beroepsgericht leren, waarin studenten die kennis, vaardigheden, houding en inzichten ontwikkelen om als beginnend beroepsoefenaar te functioneren. Het beroepenveld is daarom bij het examineringsproces betrokken.

Welke voorwaarden zijn belangrijk?

Modern, kleinschalig leren

Wij zorgen voor een optimale leeromgeving. Wij hechten waarde aan kleinschaligheid en laagdrempeligheid, zodat de student zich op school veilig en vertrouwd voelt. Er is altijd verbinding tussen school en de beroepspraktijk. Daarnaast is er één rijke digitale leeromgeving ingericht.

Blijvend innoveren

Onze uitgangspunten bij de innovatie van het onderwijs zijn duurzaamheid en kwaliteit. We innoveren niet op basis van hypes, maar als het nodig is om ons doel (het opleiden van excellente vakmensen en volwaardige burgers) te bereiken en als ontwikkelingen in de regio er om vragen.

In verschillende korte films geeft het Graafschap College per uitgangspunt nadere uitleg over zijn onderwijsvisie. Daarnaast is er een uitgebreidere film over de onderwijsvisie beschikbaar. Bekijk de verschillende films hier.