Taal en rekenen

Het Graafschap College besteedt al jaren veel aandacht aan het taal- en rekenonderwijs, onder andere in het kader van de kwaliteitsafspraken* die zijn gemaakt met het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Rekenteam

Het rekenteam, dat in 2015 van start is gegaan, biedt individuele begeleiding aan studenten met rekenproblemen. Het gaat om studenten die veel moeite hebben om de reguliere rekenlessen te volgen. In 2016 is onderzocht hoe het rekenteam wordt beoordeeld. Het blijkt dat studenten positief zijn. Zij geven aan, dankzij de inspanningen van het rekenteam, meer zelfvertrouwen te hebben als het gaat om rekenen en het vak ook leuker te vinden. In het schooljaar 2015-2016 begeleidde het rekenteam 200 studenten. Daarvan was bijna de helft (48%) afkomstig uit de sector Zorg, Welzijn & Sport. 32% volgde een opleiding in de sector Economie & Dienstverlening, 16% in de sector Educatie & Participatie en 4% in de sector Techniek & Informatica.

Zomerschool rekenen

In het verslagjaar organiseerde het Graafschap College opnieuw een zomerschool rekenen. Via de zomerschool konden studenten, die in het schooljaar 2016-2017 startten met een opleiding bij het Graafschap College en moeite hadden met rekenen, hun kennis op het gebied van rekenen vergroten. Van deze mogelijkheid maakten 43 studenten in het verslagjaar gebruik. Het rekenteam was verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de zomerschool.

Professionalisering taal- en rekendocenten

In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van taal- en rekendocenten. Een aantal docenten heeft de opleiding Rekendocent, die werd aangeboden door HAN ILS in samenwerking met de Gelderse Roc’s, afgerond. Daarnaast werden op het gebied van taal en rekenen diverse workshops en trainingen georganiseerd voor docenten.

*Het doel van de kwaliteitsafspraken is de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren door instellingen te stimuleren op maat in hun onderwijs te investeren en hen te prikkelen hun onderwijsopbrengsten te verhogen.