Loopbaan en burgerschap

Loopbaan en burgerschap is een generiek vak binnen het mbo-onderwijs. In de wet zijn kwalificatie-eisen vastgelegd, in de vorm van dimensies en een inspanningsverplichting. Onderwijsinstellingen bepalen zelf hoe deze inspanningsverplichting per dimensie wordt ingevuld. Hierdoor kunnen scholen het vak loopbaan en burgerschap een ‘eigen kleur’ geven, passend binnen de onderwijsvisie van de school.

Visie

Het succes van studenten staat centraal bij het Graafschap College. Het gaat om succes in leven en loopbaan, voor alle studenten, zowel in de opleiding als daarna in een vervolgopleiding en/of baan. Het vak loopbaan en burgerschap levert hieraan een belangrijke bijdrage. Het Graafschap College wil door middel van het vak:

  • kennis en bewustwording bijbrengen over de democratische samenleving en manier van leven;
  • stimuleren om een ondernemende en participerende houding aan te nemen.
  • aanmoedigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen, overtuigingen en leefwijze en hen leren om met respect en empathie open te staan voor andere vormen van (samen)leven;
  • leren om vorm te geven aan een loopbaan in of buiten de regio en daarbij het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen.

Drieslag Burgerschap

Het vak loopbaan en burgeschap bestaat uit een combinatie van drie onderdelen: reguliere burgerschapslessen, deelname aan andere lessen (beroepsgerelateerd) die mee kunnen tellen voor de inspanningsverplichting en speciale projecten. Deze projecten vinden plaats in samenwerking met een maatschappelijke organisatie. Deze drie onderdelen samen noemt het Graafschap College de ‘Drieslag Burgerschap’. de drieslag vormt de basis voor een aantal uitgangspunten en een vastgesteld format, waarin voor elke opleiding de inspanningsverplichting voor de student wordt vastgelegd.

Dimensies

Het vak loopbaan en burgerschap kent vier dimensies:

  • Politiek-juridisch
  • Economisch
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Vitaal burgerschap

Onderzoek

In het verslagjaar is onderzocht in hoeverre het beleid rondom het vak loopbaan en burgerschap in de organisatie is geïmplementeerd. De belangrijkste conclusie is dat de vier burgerschapsdimensies een goede plek in het onderwijs hebben gekregen en dat de gezamenlijke uitgangspunten in de organisatie zijn ingeburgerd. Het onderdeel ‘loopbaan’, oftewel ‘loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob)’ verdient meer aandacht. In 2016 is een instrument ontwikkeld, waarmee de onderwijsteams in kaart kunnen brengen in hoeverre lob in hun onderwijsprogramma is geïntegreerd. Daarnaast is een voorlichtende workshop ontwikkeld. In 2017 wordt verder onderzocht hoe lob in het onderwijs versterkt kan worden.