Intensiveren en verkorten

Urennorm en studieduur

Met betrekking tot een beroepsopleiding schrijft de overheid een urennorm en studieduur voor (‘Intensiveren en verkorten’, actieplan ‘Focus op Vakmanschap’ 2011-2015). Dit om het rendement van het mbo te verhogen, de concurrentiepositie met het algemeen vormend onderwijs te verbeteren en voortijdig schoolverlaten terug te dringen. In bepaalde gevallen is het toegestaan van de voorgeschreven urennorm en studieduur af te wijken. In de beleidsnotitie ‘Intensiveren en Onderwijstijd’ heeft het Graafschap College vastgelegd aan welke voorwaarden een opleiding dan moet voldoen. Een opleiding mag een voorstel doen om een verantwoorde andere keuze te maken ten opzichte van de voorgeschreven urennorm en studieduur, maar alleen als de opleiding van voldoende kwaliteit is (de studenttevredenheid en studieresultaten zijn voldoende) en als de opleiding op grond van onderwijskundige argumenten kan aantonen dat dit de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Het voorstel moet altijd eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van bestuur en de studentenraad, voordat het daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Voor de opleidingen op niveau Entree of 2 wordt deze keuze vooral gemaakt uit didactische overwegingen: het is voor deze groep studenten beter om tijdens de opleiding meer lesuren in de beroepspraktijk te volgen. Voor de opleidingen op niveau 3 en 4 wordt voor meer praktijkuren in de beroepscontext gekozen, zodat de student beter wordt voorbereid op het beroep. Het betreft met name opleidingen op het gebied van zorg.

In het jaarverslag 2015 werd vermeld dat, volgens de afgesproken procedure, toestemming is verleend aan een beperkt aantal opleidingen om een verantwoorde andere keuze te maken met betrekking tot de urennorm, studieduur of een combinatie van beide. Hiervan waren onderstaande profielen in 2016 nog actief:

 • Verkoper (niveau 2)
 • Verkoopspecialist (niveau 3)
 • Maatschappelijke zorg (niveau 3)
 • Maatschappelijke zorg (niveau 3, volwassenen)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4, volwassenen)
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4)
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4, volwassenen)
 • Verpleegkunde (niveau 4)
 • Helpende zorg en welzijn (niveau 2 verkort volwassenen)
 • Helpende zorg en welzijn (niveau 2, Mijn School)
 • Sociaal cultureel werker (niveau 4, Mijn school)
 • Logistiek medewerker (niveau 2)

Invoering herziene kwalificatiestructuur

In 2016 hebben opleidingen geen nieuwe aanvragen ingediend om te mogen afwijken van de overheidsvoorschriften voor de urennorm en studieduur. Echter, in 2016 is de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Met de invoer van de herziene kwalificatiestructuur zijn de kwalificatiedossiers aangepast. Kwalificaties zijn samengevoegd en geactualiseerd. Alle opleidingen voor het schooljaar 2016-2017 moeten voldoen aan het nieuwe kwalificatiedossier. Dit betekent dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor de toestemming die in 2014 en 2015 is verstrekt aan bovenstaande opleidingen om af te wijken. De overwegingen en argumenten die destijds de verantwoorde andere keuze hebben onderbouwd, zijn niet veranderd. Er is om die reden niet opnieuw instemming gevraagd aan de studentenraad. De studentenraad is hierover geïnformeerd.