Beroepspraktijkvorming

In het verslagjaar heeft het Graafschap College, in het kader van de regeling Kwaliteitsafspraken, een verbeterplan voor de beroepspraktijkvorming (bpv) opgesteld, waarin verbeterpunten voor de bpv op corporate niveau, sector- en opleidingsniveau zijn opgenomen. Dit om de kwaliteit van de bpv verder te verbeteren. Daarnaast heeft de bpv in 2016 een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. De sector Zorg, Welzijn & Sport maakte gebruik van een format bpv-gids voor alle opleidingen binnen de sector. In samenwerking met het Platform bpv wil de sector hiermee zorgen voor een eenduidige informatiestroom richting de leerbedrijven, praktijkopleiders en studenten. De eerste reacties van de leerbedrijven over de nieuwe bpv-gids zijn positief.

In 2016 is de Entree-opleiding van start gegaan en daarmee is de inhoud van de praktijkopdrachten voor de bpv veranderd. Waar voorheen de praktijkopdrachten alleen algemeen van aard waren, zijn er nu opdrachten toegevoegd die aansluiten bij het profiel van de Entree-opleiding.

In het verslagjaar zijn door verschillende bijeenkomsten voor praktijkopleiders georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de praktijkopleiders en hun studenten informatie over de bpv. Ook is er initiatief genomen om op deze avonden specifieke onderwerpen over studenten, het toekomstige beroep of veranderingen in het onderwijs te bespreken.