Examinering

Beleidskaders examinering

Jaarlijks worden de kaders van de examinering opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt op basis van ontwikkelingen binnen het Graafschap College en landelijke ontwikkelingen op het gebied van examinering, zoals aangepaste wet- en regelgeving. Het verslagjaar stond in het teken van de vertaling van deze kaders naar de examineringspraktijk.

Kwaliteit van de examinering

In 2016 is gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de examinering. De positie en het functioneren van de examencommissies stonden daarbij centraal. De examencommissies zijn verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de examinering en de examineringsprocessen.

Kwaliteit examenorganisatie

De kwaliteit van de examenorganisatie had in 2016 prioriteit. De aankomende wetgeving, die de eisen voor de examencommissies aanscherpt, vormde hiervoor de aanleiding. De aangescherpte eisen moeten zorgen voor een betere verankering van de examencommissies in de examenorganisatie. Om dit te realiseren heeft het Graafschap College in het verslagjaar gewerkt aan de professionalisering van de examenorganisatie. De professionalisering bestond uit scholing, maar ook uit het ontwikkelen van instrumenten en richtlijnen voor de inrichting van de examenorganisatie en het selectie- en benoemingsproces voor examencommissies.

Kwaliteit exameninstrumenten

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving is in 2016 gestart met het inventariseren van het valideringsproces van examenmateriaal bij de verschillende opleidingen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Examenmateriaal inkopen bij leveranciers
  • Zelf examenmateriaal ontwikkelen binnen de collectieve afspraken binnen de MBO Raad (Collectieve afspraken ten aanzien van exameninstrumenten
  • Zelf examenmateriaal ontwikkelen en aanbieden voor externe validering

Het beleid van het Graafschap College is dat examenmateriaal in principe wordt ingekocht. Er wordt van deze beleidskeuze afgeweken als de exameninstrumenten niet of onvoldoende passen bij de visie op examinering van de betreffende opleiding. In het verslagjaar zijn de examencommissies begonnen om het examenmateriaal te beoordelen: is er daadwerkelijk sprake van inkoop en wordt het examenmateriaal ongewijzigd ingezet? Of is het ingekochte materiaal aangepast en moet onderzocht worden of het materiaal voldoet aan de collectieve afspraken of worden aangeboden voor externe validering. Het beoordelen van het examenmateriaal is in het verslagjaar nog niet afgerond.

In het verslagjaar is ook gewerkt aan het ontwikkelen van examenmateriaal voor keuzedelen. De betrokkenen waren in staat om op basis van hun opgedane kennis over examens en de gegeven richtlijnen (van het Graafschap College en landelijk) en hulpmiddelen deze examens te ontwikkelen.

Kwaliteitsborging examencommissies

In het verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een instrument voor de zelfevaluatie van de examencommissies. De eisen die de inspectie stelt aan de examencommissie vormden het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het instrument. Van de examencommissies wordt verwacht dat zij, gezien hun functie, kritisch zijn op hun eigen handelen. Het instrument voor zelfevaluatie maakt het mogelijk om het eigen functioneren systematisch te toeten en continu te werken aan verbetering. De examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examinering en het waarborgen van de diplomering.

Uitvoering examinering

Examinering in de beroepspraktijk

In 2016 heeft examinering in de beroepspraktijk extra aandacht gehad. Centraal stonden de vragen: hoe borg je de kwaliteit van de afname en de beoordeling in de praktijk? Wat kun je vooraf, tijdens en achteraf inzetten om de kwaliteit van de afname en de beoordeling in de praktijk te borgen? De keuzes die een examencommissies hierin maakt, moeten zorgen voor een valide en betrouwbare manier van examineren in de praktijk. In het verslagjaar zijn de examencommissies gezamenlijk aan de slag gegaan om dit inzichtelijk te maken. Ook de onderwijsinspectie was hierbij betrokken. De uitkomsten van de inventarisatie vormen de input voor het ontwikkelen van een servicedocument ‘Examinering in de beroepspraktijk voor examencommissies in 2017’.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Bedrijven en instellingen worden bij verschillende fases in het examineringsproces betrokken; van het construeren tot en met het evalueren van de examinering. De rol die bedrijven en instellingen vervullen kan per opleiding verschillen. In de Sectorale Examenprofielen is landelijk de betrokkenheid van bedrijven en instellingen bij de examinering vastgelegd. Deze afspraken zijn voor het Graafschap College leidend. Regionaal worden eventueel aanvullende afspraken gemaakt over de betrokkenheid van het werkveld. Het Graafschap College blijft eindverantwoordelijk voor de examinering. Onder andere in landelijke en regionale overleggen, overleggen met onderwijsadviesraden en bijeenkomsten met examinatoren en praktijkopleiders van bedrijven en instellingen wordt over de examinering gesproken.

Examinering voor studenten met een beperking

Studenten met een lichamelijke of psychische beperking hebben soms moeilijkheden met het afleggen van examens. In het kader van passend onderwijs is het belangrijk om het voor zoveel studenten mogelijk te maken hun opleiding toch te kunnen afsluiten met een diploma. Dat betekent dat er gezocht moet worden naar aanpassingen in de examinering. Deze aanpassingen mogen er echter niet toe leiden, dat de eisen niet meer goed geëxamineerd kunnen worden. In 2015 is een overzicht samengesteld dat het voor examencommissies en zorgdecanen makkelijker moet maken om te beoordelen welke aanpassingen mogelijk zijn. In vervolg hierop zijn in 2016 bijeenkomsten georganiseerd, waarin voorlichting werd gegeven over dit onderwerp.