Doorstroom vmbo-mbo

Profijt: een uniek samenwerkingsverband

Het Graafschap College maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband Profijt. Aan de samenwerking doen hbo, mbo, vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Oost-Gelderland mee. Het samenwerkingsverband heeft tot doel om jongeren te laten doorleren in de beroepskolom, zodat zij op diverse niveaus gekwalificeerd hun opleiding kunnen afronden.

Resultaten en activiteiten

Dankzij Profijt is bekend waar vmbo-leerlingen in het mbo terecht komen. In 2016 heeft Profijt 2.734 vierdejaars vmbo-leerlingen gemonitord. Van deze groep leerlingen was 98,8% (2.731) op 1 oktober begonnen aan een vervolgopleiding. De overige 33 (1,2%) leerlingen hadden zich niet aangemeld voor een vervolgopleiding en zijn gemeld bij de leerplichtambtenaar. Gebleken is dat van deze groep ongeveer de helft (nog) niet naar onderwijs is toegeleid. Van het totaal aantal vierdejaars vmbo-leerlingen in 2016 is dit zo’n 0,5%.

Uitbreiding samenwerkingsverband

In 2016 heeft het Candea College in Duiven zich aangesloten bij Profijt. Dat betekent dat ook alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Liemers zijn aangesloten bij Profijt.

Intensiveren van contacten

In het verslagjaar is er regelmatig overleg geweest tussen docenten van het vmbo en het mbo. Onderwerp van gesprek was de aansluiting tussen vmbo en mbo. Centraal staat een goede overdracht van leerlingen (als het nodig is door middel van persoonlijk contact tussen vmbo en mbo decaan) en het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Door middel van een digitaal decanenplatform, dat in 2016 door het Graafschap College is ontwikkeld, is geïnvesteerd in het versterken van de contacten met en tussen decanen (vmbo en mbo). Via het platform kunnen decanen onder andere op de hoogte blijven van het laatste nieuws en beschikken zij over relevante documenten.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

In 2016 is de loopbaan-leerlijn loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor klas 1 tot en met 4 van het vmbo doorontwikkeld. De loopbaan-leerlijn draagt bij aan een doorlopend proces, waarin leerlingen tot een passende verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding komen. In het verslagjaar is er via Profijt een training LOB-mentorcoach voor vmbo-docenten aangeboden. Daaraan hebben 23 docenten van 9 vmbo-scholen deelgenomen. Voor vmbo-leerlingen heeft Profijt in 2016 verschillende bedrijfsbezoeken en excursies georganiseerd met als doel een goede beroepsbeeldvorming bij leerlingen te bevorderen. Daarnaast hadden vmbo-leerlingen de mogelijkheid om één of meerdere dagen mee te lopen bij een mbo-opleiding. Via een speciale website konden leerlingen zich aanmelden voor een meeloopdag.

Meer techniek studenten

In het verslagjaar stimuleerde Profijt de samenwerking tussen de technische opleidingen van het vmbo en het mbo en het bedrijfsleven. Voor de regionale arbeidsmarkt is het van groot belang dat voldoende leerlingen kiezen voor technische beroepen. Docenten spelen hierin een belangrijke rol. In 2016 werd wederom een Profijt Techniekdag georganiseerd. Voor het eerst werden voor deze dag niet alleen docenten van technische opleidingen uitgenodigd, maar ook docenten van de andere onderwijssectoren. In totaal namen 360 docenten deel aan deze dag, waar kennis en ervaring delen centraal stond. Het blijkt dat in de Achterhoek ongeveer 35% van de gediplomeerde vmbo-leerlingen kiest voor een mbo-vervolgopleiding op het gebied van techniek. Ten opzichte van de landelijke trend is dit een hoog percentage. Het is aannemelijk dat de inspanningen van Profijt hieraan een belangrijke bijdrage leveren.