Doorstroom mbo-hbo

Het Graafschap College wil bijdragen aan het verhogen van het aantal hoger opgeleiden in de regio. Binnen de verschillende onderwijssectoren was in 2016 veel aandacht voor de doorstroom naar het hbo. Zo werd er voorlichting gegeven over de overstap naar het hbo. Bijvoorbeeld door oud-studenten die de overstap naar het hbo hebben gemaakt, loopbaandecanen en medewerkers van hogescholen (o.a. HAN, Saxion en Fontys). Ook konden studenten van sommige opleidingen deelnemen aan een langdurig traject, dat in samenwerking met de HAN of Saxion werd aangeboden, om te ervaren of het hbo bij hen past. Studenten van de richting Retail en commercie en de opleidingen Sport en bewegen en Pedagogisch werk en onderwijs konden in het verslagjaar deelnemen aan het keuzedeel ‘Doorstroom naar het hbo’. Binnen de sector Economie & Dienstverlening werden in 2016 voorbereidingen getroffen om dit keuzedeel bij alle richtingen aan te bieden.

In 2016 koos 39% (457) van de gediplomeerde niveau-4-studenten (bol en bbl) voor een hbo-vervolgopleiding. Van het aantal studenten dat in 2016 doorstroomde naar een hbo-opleiding koos de helft (49,7%) voor een opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het Graafschap College werkt samen met de HAN, onder andere als het gaat om de realisatie van een goede doorstroom van mbo naar hbo. In 2016 is het percentage gediplomeerde niveau 4-studenten dat kiest voor een vervolgopleiding op hbo-niveau, ten opzichte van 2015, stabiel gebleven. Ten opzichte van eerdere verslagjaren is dit percentage gedaald. Het blijkt dat ook landelijk de doorstroom van mbo naar hbo de afgelopen jaren is gedaald en dat een groot deel van de mbo-studenten dat aan een hbo-opleiding begint, binnen een jaar stopt. Eind 2016 heeft het ministerie van OCW mbo- en hbo-studenten gevraagd mee te denken over het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo. Zij worden daarbij professioneel begeleid. Het onderzoek loopt van januari tot en met april 2017.

Doorstroom mbo-hbo (peildatum 1 oktober)
2013 2014 2015 2016
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 263 233 220 227
Saxion Hogeschool 177 173 137 131
Christelijke Hogeschool Windesheim 19 34 23 31
Hogeschool van Utrecht 16 23 16 20
Hogeschool Iselinge 26 32 9 17
Andere hogescholen 36 34 28 31
Totaal 537 529 433  457
% van totaal aantal gediplomeerde niveau 4 bol en bbl-studenten in het voorafgaande schooljaar 49% 47% 39%  39%

Regionaal samenwerkingsverband RxH

In 2016 was het Graafschap College onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband RxH. RxH is een samenwerkingsverband tussen de HAN, een aantal roc’s en aoc’s*. RxH werkt aan het verbeteren van de doorstroom van mbo naar hbo, door te zorgen voor een soepele overgang van het mbo naar de HAN, het ontwikkelen van doorlopende leerwegen en een goede studieloopbaanbegeleiding.

RxH heeft als doelstellingen:

  • Het ontwerpen en aanbieden van aantrekkelijke en mogelijk verkorte leerwegen mbo-hbo, gericht op een succesvolle deelname in het hbo
  • Een goede aansluiting creëren wat betreft vakinhouden, onderwijsvorm en begeleiding
  • Voor iedere sector een infrastructuur ontwikkelen en onderhouden, die leidt tot een netwerk dat ook na de projectperiode blijft bestaan
  • Kennisuitwisseling op sector-, opleidings- en brancheniveau tussen docenten en management

*RxH is een samenwerkingsverband tussen de HAN, het Graafschap College, Rijn IJssel, ROC Nijmegen, ROC A12, ROC de Leijgraaf, ROC Aventus, ROC Rivor, AOC Oost, Helicon Opleidingen en Aeres Groep.