Begeleiding vanuit Loopbaanplein

Studentbegeleiding

De begeleiding van studenten die extra ondersteuning nodig hebben (3e lijn), wordt georganiseerd vanuit het Loopbaanplein. Vanuit het Loopbaanplein werken verschillende organisaties samen aan de begeleiding van studenten.

Samenwerkende partijen Loopbaanplein
Organisatie Dienstverlening
Graafschap Orthopedagogie Onderzoek, begeleiding en training
Graafschap Re-integratie Begeleiding naar de arbeidsmarkt
Wesp/Wedeo Begeleiding naar de arbeidsmarkt
Sotog Trajectbegeleiding
Lindenhout Trajectbegeleiding
Sensire Trajectbegeleiding
Helpgewoon Trajectbegeleiding
Kentalis Ambulante begeleiding communicatieve beperking
Visio Ambulante begeleiding visuele beperking
Onderwijsspecialisten Ambulante begeleiding chronisch zieken en gehandicapten
Jouw Unit RMC en leerplicht
UWV Loopbaan- en scholingsadvisering
Start People Detachering leer-werkbanen
Sociaal Raadslieden Ondersteuning bij financiële problemen
GG-net Adviesering van studieloopbaanbegeleiders, decanen en trajectbegeleiders

In 2016 begeleidde het Loopbaanplein 1.678 studenten van het Graafschap College. Dat is 17,3% van het totaal aantal studenten en deelnemers van het Graafschap College (9.692). Een deel van de begeleiding werd door de partners van het Loopbaanplein in de sectoren georganiseerd (decentraal) en een deel van de begeleiding vond plaats vanuit het Loopbaanplein (centraal).

Begeleiding door Loopbaanplein in 2016
Sector T&I Sector E&D Sector Z,W&S Sector E&P Totaal
Trajectbegeleiding 316 387 299 104 1.106
Ambulante begeleiding cluster 3* 12 44 39 23 118
Sociaal Raadslieden 26 38 26 22 112
Begeleiding Graafschap Orthopedagogie 16 11 26 25 78
Faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining 21 10 22 6 59
Rekenaanpak 2 4 50 1 57
Loopbaanklassen 15 41  26 7 89
Graafschap Helpt Scoren 4 6 21 4 35
Onderzoek 4 2 5 4 15
Ambulante begeleiding cluster 2** 1 4 4 0 9
Totaal 417 547 518 196 1.678

*Studenten met een lichamelijke of verstandelijke beperking
**Dove en slechthorende studenten

Ambulante begeleiding

De begeleiding van studenten met een indicatie wordt verzorgd door ambulant begeleiders. In samenwerking met expertisecentrum Visio worden studenten met een visuele beperking bijgestaan (cluster 1). Dit betreft een zeer beperkt aantal studenten. Kentalis biedt vanuit het Loopbaanplein ondersteuning aan dove en slechthorende studenten (cluster 2). In 2016 hebben 9 studenten hier gebruik van gemaakt. In het verslagjaar maakten 118 studenten gebruik van de begeleiding door de Onderwijsspecialisten. Het betreft studenten met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte (cluster 3). De ambulant begeleiders ondersteunen daarnaast docenten en praktijkbegeleiders door individuele en teamgerichte voorlichting. Ook vormen zij een brug tussen alle betrokken partijen rond de student, zoals ouders, leerplichtambtenaren, hulpverleners, enzovoort. De ambulant begeleiders hebben een centrale werkplek op het Loopbaanplein, maar werken voornamelijk zo dicht mogelijk bij de betreffende studenten en onderwijsteams.

Trajectbegeleiding

Iedere sector beschikt over een team van maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, ambulant begeleiders en orthopedagogen die zich gezamenlijk inzetten voor de begeleiding van studenten met psychische stoornissen of gedragsproblemen (cluster 4) en ‘multiproblem’ studenten. Daarnaast biedt het team ondersteuning aan docenten in het omgaan met jongeren met dergelijke ondersteuningsvragen. De gedachte achter deze werkwijze is dat het onderwijzend personeel wordt ontzorgd. Via de decaan kan het onderwijsteam studenten doorverwijzen naar de trajectbegeleiders. Afhankelijk van de vraag bekijkt het team trajectbegeleiders welke zorgverlener de meest geschikte ondersteuning kan bieden. In 2016 begeleidden de trajectbegeleiders 1.106 studenten. Dat is 20% meer dan vorig jaar. De reden van deze groei is niet geheel te duiden. Het zal zeker zo zijn dat, door de ervaringen in de afgelopen jaren, sneller gesignaleerd en doorverwezen wordt. Er zijn echter ook signalen dat de omvang van de problematiek groeit. Dit is echter niet met cijfers te onderbouwen. Als gevolg van de groeiende vraag naar ondersteuning is de gemiddelde omvang van de trajecten de afgelopen jaren teruggebracht van 18 naar 13 uur per traject. De trajectbegeleiders en decanen hebben aangegeven dat verder terugbrengen van de beschikbare begeleidingstijd de kwaliteit van de begeleiding ernstig zal aantasten. 13 uur wordt als absolute ondergrens gezien.

Graafschap Helpt Scoren

Samen met de gemeente Doetinchem, Sport United, betaald voetbalvereniging De Graafschap, JOUW Unit en RMC werkt het Graafschap College in het project ‘Graafschap Helpt Scoren’ aan de begeleiding van jongeren tussen de 16 en 23 jaar die een heroriëntatie op hun loopbaan wensen. In 12 weken krijgen de jongeren, door middel van voornamelijk sportactiviteiten, meer inzicht in hun persoonlijke talenten en het inzetten van deze talenten bij het vinden en behouden van een baan of het vervolgen van een beroepsopleiding. Decanen van het Graafschap College kunnen studenten aanmelden voor het project. In het verslagjaar namen 35 studenten van het Graafschap College deel aan het project. De ervaringen met Graafschap Helpt Scoren zijn zeer positief. Jongeren die vanuit het project instromen in het onderwijs doen het over het algemeen goed. In 2016 zijn 26 jongeren vanuit het project ingestroomd in een opleiding bij het Graafschap College.

Overig

De begeleidingsactiviteiten die in het verslagjaar centraal vanuit het Loopbaanplein werden ingezet:

 • Orthopedagogisch(e) en psychologisch(e) onderzoek en begeleiding van de orthopedagogen en GZ psychologen van Graafschap Orthopedagogie. Afhankelijk van de behoefte werd dit individueel of in groepsverband gedaan. In 2016 maakten 93 studenten gebruik van de dienstverlening van Graafschap Orthopedagogie.
 • Faalangstreductietrainingen en sociale vaardigheidstrainingen. Met een constante instroom vanuit de verschillende onderwijssectoren werd gemiddeld één keer per maand een nieuwe training gestart. In totaal namen in 2016 59 studenten deel aan een training. Uit onderzoek blijkt dat er onder de deelnemende studenten een grote mate van tevredenheid bestaat over de training. Zij gaven gemiddeld een rapportcijfer 7,4 voor de training.
 • Ombuigingsgesprekken voor 54 studenten, die werden uitgeloot of werden afgewezen op grond van toelatingscriteria of negatief advies voor een opleiding bij het Graafschap College. Het doel van een ombuigingsgesprek is om te komen tot een nieuwe opleidingskeuze. In totaal werden 73 gesprekken gevoerd, omdat sommige studenten meer dan één gesprek nodig hadden.
 • Sociaal Raadslieden, waar 112 studenten en 26 ouders in 2016 gebruik van hebben gemaakt. De Sociaal Raadslieden hebben kennis van wet- en regelgeving in Nederland. Ze bieden bijvoorbeeld hulp bij het schrijven van brieven, het opstellen van bezwaarschriften of het invullen van formulieren.
 • Begeleiding rekenaanpak, bedoeld voor studenten met ernstige rekenproblemen (veelal discalculie). Studenten kunnen, na een screening, maximaal 20 begeleidingsmomenten krijgen. Daarna kan eventueel worden deelgenomen aan een aangepast examen. In het verslagjaar maakten 57 studenten gebruik van deze begeleiding. Het grootste deel van deze studenten 87,7%  volgde een opleiding in de sector Zorg, Welzijn & Sport. Het betreft studenten die gebruik maakten van de rekenbegeleiding via Graafschap Orthopedagogie. De studenten die begeleiding kregen van het rekenteam van het Graafschap College zijn hierin niet meegenomen.
 • Spreekuur GG-net, dat sinds 2016 plaatsvindt. Enkele tientallen keren hebben met name studieloopbaanbegeleiders, decanen en trajectbegeleiders hier gebruik van gemaakt. Soms leidt het gesprek tot doorverwijzing van een student, via de huisarts, naar een behandeltraject bij GG-net. Voor jongeren die in behandeling zijn geweest bij GG-net en op het Graafschap College zitten, zorgt de aanwezigheid van de medewerker van GG-net op het Loopbaanplein tot betere afstemming.

Van school naar werk

Start People Leer-werkbanen

Het Graafschap College werkt samen met Start People als het gaat om de bemiddeling van bbl-studenten die op zoek zijn naar een leer-werkbaan. Ook kunnen studenten bij Start People terecht met vragen over bijvoorbeeld bij- of vakantiebanen of andere vragen op het gebied van werk voor jongeren. Start People Leer-werkbanen werkt vanuit het Loopbaanplein.

Kansencafé

Het Kansencafé is een initiatief van Graafschap Re-integratie, in samenwerking met diverse uitzendbureaus en werkgevers. Het heeft als doel een brug te slaan tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het is in 2016 van start gegaan en te vinden op de hoofdlocatie. Studenten die op zoek zijn naar een bbl-plaats, een vakantie- of bijbaan of een baan voor ná de opleiding kunnen hier terecht. Ook medewerkers die op zoek zijn naar een andere baan, zijn er van harte welkom.

School ex-programma

In het kader van het ‘School-ex programma’ worden studenten van het Graafschap College na afronding van hun studie benaderd met de vraag welke plannen de (ex) studenten hebben in de nabije toekomst. Aan het einde van het schooljaar 2014-2015 hebben 2.695 eindexamenkandidaten met hun studieloopbaanbegeleider of decaan over het vervolg van hun loopbaan gesproken. Van deze groep studenten:

 • wilde 27,9% (752) een mbo-vervolgopleiding doen;
 • wilde 14,2% (384) een hbo-vervolgopleiding doen;
 • had 32,7% (881) een baan gevonden;
 • was 3,1% (83) op zoek naar werk;
 • had 22,1% (595) geen of andere plannen.

165 schoolverlaters hebben via het School-ex programma, dat liep van de tweede helft 2015 tot eind 2016, ondersteuning gekregen vanuit het Loopbaanplein. De begeleiding werd uitgevoerd door Graafschap Re-integratie. De basis begeleiding bestond uit een sollicitatietraining (cv, brief en gesprek) en eventueel een korte coaching in beroepshouding, Schoolverlaters met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kregen intensievere begeleiding. Aan het einde van het School-ex programma:

 • had 60% (99) van de deelnemers een baan gevonden;
 • is 12,1% (20) van de deelnemers met een opleiding gestart op het Graafschap College of een andere school;
 • is 8,5% (14) van de deelnemers overgedragen naar een externe partij, bijvoorbeeld een hulpverleningsinstantie;
 • zijn 22 (13,3%) dossiers gesloten, bijvoorbeeld omdat een deelnemer niet kwam opdagen;
 • is de begeleiding van 5,5% (9) van de deelnemers in 2016 niet afgerond;
 • is 1 traject (0,6%) ‘on hold’ gezet.

Graafschap Re-integratie

Graafschap Re-integratie, dat onderdeel is van het Graafschap College, is als re-integratiebedrijf actief in het coachen en begeleiden van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten. Vanuit het Loopbaanplein werkt Graafschap Re-integratie aan een goede overgang tussen school en werk. Zo voert Graafschap Re-integratie het School-ex programma uit, is het initiatiefnemer van de programma’s ‘Samen Doetinchem’ en ‘Samen Doesburg’ en betrokken bij de uitvoering van het Sectorplan Achterhoek. Graafschap Re-integratie kreeg in 2016 opnieuw het keurmerk ‘Blik op Werk’. Het keurmerk wordt uitgereikt door de branchevereniging re-integratiebedrijven.

Samen Doetinchem

Samen Doetinchem is een initiatief van Graafschap Re-integratie en heeft de participatie van kwetsbare groepen, die sociaal geïsoleerd (dreigen te) raken binnen de Doetinchemse samenleving, als doel. Uniek in de opzet is de verbinding die wordt gelegd tussen verschillende groepen in de lokale samenleving: statushouders, vrijwilligers, verenigingen, ouderen met een verstandelijke beperking en professionele begeleiders. De deelnemers volgen elke week een driedaags programma met koken, sporten, taallessen, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en vrijwilligersactiviteiten in en rond de DZC-accommodatie. In 2016 deden in Doetinchem 45 statushouders mee. Het project gaat ook in Doesburg van start en wellicht in nog meer gemeenten in de regio.

Loopbaanadvies

Loopbaanadviespunt (UWV, RMC, LerenWerkt en decanaat)

Decanen van het Graafschap College, UWV, RMC en LerenWerkt vormen het Loopbaanadviespunt en zijn het eerste contactpunt voor potentiële studenten die niet weten welke opleiding zij willen volgen. De medewerkers van het Loopbaanadviespunt verstrekken informatie over opleidingen van het Graafschap College en van andere opleidingsinstituten.

Gemeenschappelijke toelating

Jongeren tot 27 jaar, die een uitkering bij de gemeente aanvragen, worden doorverwezen naar het onderwijs. Het financieren van een studie krijgt de voorkeur boven een bijstandsuitkering. De beoordeling of de jongere kan worden toegelaten tot een opleiding is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente en het Graafschap College. Daarom wordt het toelatingsgesprek, waarin wordt bepaald of de jongere geschikt is voor een opleiding, gezamenlijk gedaan. Als de jongere niet toelaatbaar is tot een opleiding, heeft hij of zij recht op een uitkering.

Eén Loopbaanplein Achterhoek

In 2016 zijn de plannen voor de samenwerking tussen het Loopbaanplein Winterswijk en het Loopbaanplein Doetinchem, onder de naam Loopbaanplein Achterhoek, uitgewerkt. Het gaat om de loketfunctie waarmee de beide Loopbaanpleinen naar buiten willen treden, met een vestiging in Winterswijk en een vestiging in Doetinchem. Het Loopbaanplein Achterhoek gaat zich richten op iedereen die vragen heeft over werk, scholing en loopbaan. Het is een dienstverlenend loket, laagdrempelig en makkelijk bereikbaar. Het Loopbaanplein Achterhoek is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met werk, scholing en loopbaan. De organisaties werken nauw samen, maar behouden hun eigen identiteit. In 2016 is een communicatieplan opgesteld en ter goedkeuring aan de bestuurders van de Loopbaanpleinen aangeboden. In 2017 krijgt een en ander een vervolg.