Begeleiding van studenten

Verschillende vormen van begeleiding

Het Graafschap College wil ieder individu ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn of haar mogelijkheden. Daarom krijgt iedere student tijdens zijn of haar studietijd deskundige en persoonlijke begeleiding, zodat hij of zij de opleiding zo snel mogelijk met succes kan afronden. De basisbegeleiding (1e lijn), die alle studenten krijgen, wordt binnen de opleidingen verzorgd door de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de student bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Ook houdt de studieloopbaanbegeleider de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkelingen van studenten in de gaten. Soms blijkt er meer of ander soort begeleiding nodig dan de studieloopbaanbegeleider kan bieden. Dan krijgt de student contact met een zorg- of loopbaandecaan (2e lijn). De zorg- of loopbaandecaan heeft de mogelijkheid de student door te verwijzen naar andere soorten van ondersteuning (3e lijn). Deze ondersteuning wordt georganiseerd door het Loopbaanplein van het Graafschap College. De studentbegeleiding is in 2016 verder geïntensiveerd, zowel in de eerste als in de tweede en derde lijn.

Loopbaanbegeleiding

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. De wet regelt dat scholen verantwoordelijk zijn om alle studenten die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. In 2015 heeft het Graafschap College geëvalueerd hoe de invoering van de nieuwe wet bij het Graafschap College is verlopen. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de studentbegeleiding in z’n volle breedte goed in de organisatie is ingebed. Er is sprake van een effectieve verbinding tussen het Loopbaanplein en de onderwijssectoren. Op basis van de evaluatie is een plan van aanpak met verbeterpunten opgesteld. De volgende punten uit dit plan zijn in 2016 gerealiseerd:

 • Scholingsaanbod studieloopbaanbegeleiders
  Door de Graafschap Academie is in 2016 voor studieloopbaanbegeleiders (eerste lijn) een scholingsaanbod gerealiseerd, waarbij diverse onderwerpen op het gebied van studentbegeleiding en passend onderwijs aandacht hebben gekregen. Dit scholingsaanbod is succesvol uitgevoerd en bestond uit:

  • een studiemiddag Passend onderwijs georganiseerd, waarbij docenten workshops konden volgen over het examineren van studenten met een beperking en de begeleiding van chronisch zieke en gehandicapte studenten en studenten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH);
  • een training in de vorm van een game over het voeren van toelatingsgesprekken;
  • een workshop ‘In gesprek met ouders van migrantenafkomst’;
  • een scholingsaanbod rond Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB);
  • een lezing over ‘Valkuilen en mogelijkheden van LOB’;
  • een workshop ‘LOB binnen mijn opleiding’, waarin de beleidsmatige kant werd belicht;
  • een studiemiddag ‘Studieloopbaanbegeleiding’ bij de sector Economie & Dienstverlening;
  • intervisiesessies voor decanen van het Graafschap College.
 • Ontwikkeling van beleid rondom toetsen en examinering van studenten met een beperking. Dit is ook bij de toelatingsprocedure al van belang.
 • Onderzoek naar de inrichting van de loopbaan- en doorstroomklassen. Op basis van dit onderzoek wordt in 2017 de werkwijze van deze klassen aangepast.