Portfoliobeleid

In 2016 is het beleidskader voor een doelmatig portfolio* bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Het beleidskader beschrijft het model, het proces en de instrumenten, waarmee het Graafschap College, samen met haar partners in de regio, op transparante wijze een blijvend, passend, evenwichtig, rechtmatig en doelmatig portfolio samenstelt. De wensen en behoeften van (potentiële) studenten en het regionale bedrijfsleven staan daarbij centraal.

In het verslagjaar is het opleidingenportfolio voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld. Het Graafschap College is voornemens in dit schooljaar met een aantal nieuwe opleidingen of profielen te starten:

  • profiel Leidinggevende team/afdeling/project binnen de opleiding Veiligheid. Dit profiel biedt studenten van de opleiding Veiligheid de mogelijkheid om door te stromen naar een niveau-4-opleiding. Een mogelijkheid die in het aanbod nog niet bestond, maar waar in de regio wel vraag naar is
  • twee cross-over opleidingen**, waarvoor het Graafschap College gebruik maakt van de regeling ‘Experiment cross-over kwalificaties’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2016). Het betreft:
    • de opleiding Middenkader Smart Building (niveau 4): een cross-over van de opleidingen Bouwkunde en Installatietechniek. Met deze opleiding wordt ingespeeld op de ontwikkeling in de (regionale) bouwbranche met betrekking tot een integrale aanpak binnen de bouw. Binnen deze aanpak wordt installatietechniek in het gehele bouwproces meegenomen.
    • de opleiding Middenkader Smart Industry (niveau 4): een cross-over van de richtingen Engineering en industrie en ICT en mediavormgeving. Deze opleiding speelt in op de ontwikkeling dat ICT een steeds belangrijker onderdeel wordt van het vakgebied mechatronica.

*Met de term ‘portfolio’ wordt bedoeld: het totaal aan opleidingen of delen daarvan (keuzedelen of maatwerk)
**Cross-over opleidingen zijn opleidingen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande elementen uit huidige opleidingen, zodat beter kan worden ingespeeld op vragen vanuit de arbeidsmarkt.