Educatie & Participatie

Overzicht aanbod Educatie & Participatie
Taalschool
Maatwerk
Entree-opleiding
Vavo

Taalschool

Het aanbod van Taalschool bestaat uit inburgering en educatie. Door de toestroom van vluchtelingen in Nederland, vooral in 2015 en in mindere mate in 2016, is zowel het aantal inburgeraars als het aantal docenten in het team in het verslagjaar flink toegenomen. Om iedereen een goede leslocatie te kunnen bieden, voorzien van moderne faciliteiten, is in de zomer van 2016 een nieuwe (extra) locatie (Prins Hendrikstraat) in Doetinchem in gebruik genomen. Verder is in 2016 veel tijd en energie gestoken in de aanbesteding voor educatiegelden.

Inburgering

Mensen die volgens de Wet Inburgering verplicht zijn het inburgeringsexamen af te leggen en mensen die vrijwillig het inburgeringsdiploma willen behalen, kunnen bij het Graafschap College het programma Inburgering volgen en examen doen. Het Graafschap College is in het bezit van het Keurmerk Inburgering.

Educatie

De educatiegelden zijn voor de komende anderhalf jaar (en in het geval van een positieve evaluatie voor 3,5 jaar) gegund aan het Graafschap College. De ambitie is om de komende jaren zo’n 740 trajecten aan te bieden.

De Taalschool verzorgt vier taalopleidingen:

 • Alfabetisering (Alfa A, B en C) voor mensen die nog niet, of anders, gealfabetiseerd zijn.
 • Nederlands + Leven (sociale redzaamheid) voor mensen van Nederlandse of buitenlandse komaf die hun Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheden willen verbeteren.
 • Nederlands + Leren (educatieve redzaamheid) voor mensen buitenlandse herkomst die staatsexamen 1 of 2 willen halen, of voor geboren Nederlanders die hun Nederlands naar niveau 2F of 3F willen brengen.
 • Nederlands + Werken (professionele redzaamheid) voor werkenden die vaardigheden willen aanleren of verbeteren om optimaal te functioneren op de werkvloer.

De Taalschool heeft uiteenlopende samenwerkingsverbanden met instellingen en organisaties in de regio, zoals bibliotheken, MEE, Estinea, ZoZijn en Vluchtelingenwerk. Vanuit deze samenwerkingen worden cursussen en andere activiteiten op het vlak van taal opgezet. Ook is de Taalschool actief binnen het Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek, samen met onder andere serviceclubs. Gezamenlijk hebben de Taalschool, bibliotheken, Bondgenootschap Geletterdheid Achterhoek en Stichting Lezen & Schrijven in 2016 het Taalhuis Achterhoek gerealiseerd. Binnen het Taalhuis wordt het non-formele leren met het formele leren verbonden.

Maatwerk

Het maatwerk van de sector Educatie & Participatie (E&P) bestaat uit Mijn School, de Loopbaanklas en het project Transferium. In 2016 zijn binnen Mijn School het onderwijsconcept en de administratieve processen verder verbeterd. Bij de Loopbaanklas is in het verslagjaar een flexibeler programma ontwikkeld, waarmee studenten een nóg passender traject kunnen doorlopen.

Mijn School: een andere aanpak

Als onderdeel van het Graafschap College verzorgt Mijn School de reguliere beroepsopleidingen Sociaal cultureel werker (niveau 4) en Helpende zorg en welzijn (niveau 2), maar met een andere aanpak.

Mijn School is bedoeld voor studenten die hun draai in de reguliere opleiding niet kunnen vinden, vaak door persoonlijke omstandigheden, en een meer complexe ondersteuningsvraag hebben. Het doel is om een leeromgeving te creëren waar deze jongeren zich veilig voelen. De veilige basis is de voorwaarde voor de eerste stappen richting leren. Een ander belangrijk doel is dat de jongeren zich weer onderdeel van de maatschappij gaan voelen. Dit gebeurt onder andere door studenten deel te laten nemen aan maatschappelijke projecten en de maatschappij binnen de school te halen door het aanbieden van gastlessen en projecten. Bij de start wordt samen met iedere student een individueel trajectplan opgesteld, waarbij onder andere het doel van de jongere, het motivatieniveau en zijn of haar talenten centraal staan. De studenten behalen uiteindelijk een regulier diploma. De route naar dit diploma is maatwerk. Ervarend leren is daarbij het uitgangspunt.

Loopbaanklassen

De loopbaanklassen zijn een voorziening van het Graafschap College voor studenten die niet verder willen of kunnen met hun opleiding. Om uitval zoveel mogelijk terug te dringen, worden deze studenten opgevangen in een Loopbaanklas. De studenten volgen een maatwerktraject van maximaal 12 weken, waarin loopbaanoriëntatie het centrale thema is. In het schooljaar 2016-2017 is het programma flexibeler gemaakt, met 3 duidelijke fases die op de individuele student kunnen worden toegepast. In 2016 werden 98 studenten aangemeld voor de loopbaanklassen. Van deze studenten werden er 89 geplaatst in de loopbaanklassen. Voor de overige negen studenten bleek de loopbaanklas niet de juiste oplossing voor het ‘probleem’. Zij bleven daarom in hun opleiding en kregen, indien nodig, andere begeleiding.

Uitstroom loopbaanklassen per sector in 2015-2016
T&I E&D Z,W&S E&P
Andere opleiding binnen het Graafschap College 13 24 17 2
Andere opleiding buiten het Graafschap College 1 10 5 0
Aan het werk 0 1 3 0
Verwezen naar hulpverlening 0 3 0 0
Uitgeschreven 0 2 0 0
Onbekend* 1 1 1 5
Totaal per sector 15 41 26 7
Totaal Graafschap College                                           89                              

*Deze studenten zitten niet meer op het Graafschap College, maar het is niet bekend waar zij terecht zijn gekomen.

Voorschakeltraject Transferium

Het voorschakeltraject Transferium richt zich op jongeren tussen de 18 en 27 jaar met meerdere problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie of problemen van psychosociale aard. Door deze problemen is er een grote afstand tot de scholings- of arbeidsmarkt ontstaan. De jongeren worden door de sociale dienst of Jouw Unit aangemeld voor het project. In een gesprek tussen de jongere en het team van begeleiders, thuis bij de jongere, worden over en weer de verwachtingen uitgesproken. Met iedere deelnemer wordt een persoonlijk plan opgesteld met doelstellingen en de te ondernemen stappen. Gedurende drie maanden werken de jongeren in het project aan een normaal dagritme, het vergroten van het zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, motivatie en toekomstgericht denken en handelen. Tijdens het programma is er aandacht voor gezondheid, voeding, assertiviteit, grenzen aangeven, cultuur en creativiteit. Beroepenoriëntatie is een essentieel onderdeel dat door middel van praktijkonderwijs plaatsvindt. Het project wordt afgesloten met een concreet uitstroomadvies. Zowel de deelnemende jongere als de opdrachtgever (sociale dienst of Jouw Unit). Om terugval te voorkomen is een naadloze overgang naar het vervolg (bijvoorbeeld een opleiding) een essentiële factor.

Entree-opleiding

De Entree-opleiding is bedoeld voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mb0-2, mbo-3 en mbo-4 voldoen en niet (meer) tot de doelgroep van het voortgezet onderwijs behoren. De Entree-opleiding kent twee diploma’s:

 • een diploma met doorstroomrechten naar een niveau 2-opleiding;
 • een diploma dat is gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Het rekenniveau van de student is bepalend voor welk diploma hij of zij behaalt. Een student die niveau 2A (gelijk aan het rekenniveau van vmbo-bb) behaalt, mag doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. In 2016 is de gehele Entree-opleiding gepositioneerd bij de sector E&P. De uitvoering van het praktijkdeel van de profielen wordt zoveel mogelijk door docenten en op de locaties van de sectoren T&I, E&D en Z,W&S uitgevoerd. Door deze constructie is meer samenhang in het aanbod ontstaan, waarbij de doorstroom naar een niveau 2-opleiding in een van deze sectoren soepeler verloopt. Het Graafschap College biedt sinds 2016 9 profielen binnen de Entree-opleiding. Het betreft de profielen:

 • Assistent dienstverlening en zorg
 • Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
 • Assistent (groene) verkoop/Retail
 • Assistent logistiek
 • Assistent bouwen en wonen
 • Assistent mobiliteitsbranche
 • Assistent procestechniek
 • Assistent installatie- en constructietechniek
 • Assistent plant en (groene) leefomgeving

Vavo

De sector E&P biedt opleidingen binnen het voortgezet algemeen volwassen onderwijs (vavo). Het gaat om de opleidingen vmbo-tl, havo en vwo. Ze zijn in principe bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder. Via de ‘Rutte-regeling’ kunnen ook jongeren van 16 of 17 jaar, die zijn ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs, in aanmerking komen voor de vavo-opleiding. Deze studenten blijven ingeschreven staan op de vo-school en worden uitbesteed aan het Graafschap College. In 2017 zal naar verwachting meer duidelijkheid komen over de mogelijkheid om vavo-vakken als keuzedeel voor mbo-studenten aan te bieden.