Juridische structuur

Het plaatje geeft de juridische structuur van de Graafschap Groep schematisch weer.

De Graafschap Groep kent een aantal juridische eenheden, namelijk:

 • Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland (Stichting BVE Oost-Gelderland) met als doel het bevorderen van beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en ander voortgezet onderwijs;
 • Stichting Schoolfonds Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting Schoolfonds) met als doel het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de Stichting BVE Oost-Gelderland;
 • Stichting Applicatiecursussen Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting STAP) met als doel het verzorgen van opleidingen aan (jong-)volwassenen in één van de marktsectoren, waarvoor het Graafschap College onderwijs verzorgt en het bevorderen van scholing van (jong-)volwassenen.

De Stichting Schoolfonds is enig aandeelhouder van STAP Holding BV. Het doel van deze besloten vennootschap is het oprichten, verwerven en financieren van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van het bestuur en/of management over andere vennootschappen. STAP Holding BV bezit alle aandelen van de vier andere besloten vennootschappen te weten:

 • STAP Educatiepartner BV met als doel het bevorderen van scholing aan (jong-)volwassenen in het bijzonder gericht op scholing die niet wordt verzorgd of kan worden verzorgd door het van rijkswege gesubsidieerde onderwijs;
 • STAP Reïntegratiebedrijf BV met als doel het verzorgen van activerings- en re-integratietrajecten in de ruimste zin van het woord;
 • Graafschap Opleidingen BV met als doel het verzorgen van opleidingen aan (jong-)volwassenen in het bijzonder gericht op actualisering van kennis en het bevorderen van scholing die niet wordt verzorgd of kan worden verzorgd door het van rijkswege gesubsidieerde onderwijs;
 • CIVON BV met als doel het leveren van onderwijs en Human Resources Management trajecten in het algemeen, in het bijzonder gericht op innovatietrajecten, innovatieve producten en processen, zodanig dat in Oost Nederland de maakindustrie wordt versterkt door middel van innovatiebevordering en talen- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech Systemen en Materialen.

Wijzigingen juridische structuur

Stichting Volksuniversiteit Achterhoek (Stichting Volksuniversiteit)

Gedurende het cursusjaar 2013-2014 hebben (de besturen van) Stichting De Gruitpoort en Stichting Volksuniversiteit een intensief traject doorlopen om de samenwerking in de (West) Achterhoek tussen de culturele educatieaanbieders te versterken. De belangrijkste gedachtegang hierbij was dat door bezuinigingen in de culturele sector en het teruglopende aantal cursisten, verregaande samenwerking nodig is om een goede basisstructuur overeind te houden voor culturele educatie in de Achterhoek.

Op basis van het besluit van beide besturen in het 1e halfjaar van 2014 dat verregaande samenwerking wenselijk is, is een transitiedocument opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd op grond waarvan gedurende de (transitie)periode augustus 2014 – juli 2016 wordt samengewerkt en waarvan een tussenevaluatie in het voorjaar van 2015 deel uitmaakte.

Voornoemde tussenevaluatie heeft geleid tot een addendum bij de transitieovereenkomst. Dit addendum is in de 2e helft van 2015 concreet uitgewerkt in een overeenkomst tot overdracht van activiteiten van de Stichting Volksuniversiteit aan Stichting De Gruitpoort met als ingangsdatum 1 januari 2016. In genoemde overeenkomst zijn afspraken gemaakt over:

 • Overdracht van (lopende) overeenkomsten met cursisten.
 • Regeling contractering aangaande docenten.
 • Gebruiksrecht aangaande (handels)naam Volksuniversiteit Achterhoek en overdracht domeinnaam.
 • Bepaling aan boekjaar 2015 toe te rekenen omzet.
 • Beëindiging huurovereenkomst tussen Stichting De Gruitpoort en Stichting Volksuniversiteit.

Omdat bij de fuserende stichtingen een ondernemingsraad is ingesteld, heeft deze ondernemingsraad in beginsel het recht advies uit te brengen over het voorgenomen besluit tot fusie. In het technisch overleg met het college van bestuur op 6 september 2016 is de voorgenomen fusie toegelicht aan de ondernemingsraad. Op 27 september 2016 heeft het college van bestuur instemming verkregen van de ondernemingsraad.

In de vergadering van de raad van toezicht van 11 oktober 2016 heeft de raad van toezicht haar goedkeuring verleend aan de voorgestelde fusie. Op 12 december 2016 is de akte van fusie notarieel verleden.

Lees meer over de organisatiestructuur van het Graafschap College.