Inleiding

Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor Oost-Gelderland en ressorteert als onderwijs instelling onder de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland te Doetinchem (Stichting BVE Oost-Gelderland). Dit college verzorgt beroepsonderwijs en volwasseneneducatie voor inwoners van negen gemeenten in de regio Achterhoek en de Liemers. Het Regionaal Opleidingen Centrum (roc) Graafschap College is bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bekend onder brinnummer 24ZZ. Het bevoegd
gezag van de Stichting BVE Oost-Gelderland heeft bij dit ministerie het bestuursnummer 40392.

Het beroepsonderwijs omvat de niveaus 1 tot en met 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, verdeeld over een groot aantal branches. De educatie omvat de niveaus 1 tot en met 6 uit de Kwalificatiestructuur Educatie. De contractactiviteiten worden uitgevoerd in afzonderlijke besloten vennootschappen. Het geheel van alle verbonden partijen vormt de Graafschap Groep.

Circa 95% van de baten en lasten in deze geconsolideerde jaarrekening komt voort uit het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. In dit beknopt financieel jaarverslag ligt derhalve de nadruk op informatie over het Graafschap College. Voor specifieke informatie omtrent de overige stichtingen en besloten vennootschappen, verwijzen wij naar de (enkelvoudige) jaarrekeningen van deze rechtspersonen.