Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016