Financiële kengetallen

Solvabiliteit: Eigen vermogen / Totaal vermogen

De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de activazijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. Hoe slechter de solvabiliteit des te groter het risico dat de vermogensverstrekkers hun vermogen deels of geheel verloren zien gaan. Een solvabiliteit van 0,3 of meer is goed, tussen 0,1 en 0,3 is matig tot voldoende en 0,1 of lager wordt als slecht gekwalificeerd.

Liquiditeit (Current Ratio): Vlottende activa / Kortlopende schulden

De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Een liquiditeit groter dan 1,0 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort vervallende schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan. Met andere woorden, er is sprake van een positief werkkapitaal. Een liquiditeitsratio tussen 0,5 en 1,0 is matig tot voldoende en 0,5 of lager is slecht.

Rentabiliteit: (resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100

Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten over blijft na aftrek van de lasten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. In de periode dat reserves worden opgebouwd zal de rentabiliteit over het algemeen hoger zijn dan in de periode waarin tot besteding wordt overgegaan. Een ratio van 1 of meer is goed, tussen -1 en 1 is matig tot voldoende en een ratio lager dan -1 is slecht.

Weerstandsvermogen: Eigen vermogen / (totale baten uit gewone bedrijfsvoering + financiële baten)

Bij dit kengetal wordt het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Een weerstandsvermogen van 0,4 of meer is ruim voldoende, tussen 0,1 en 0,4 is matig tot voldoende en 0,1 of lager kan duiden op een risicovolle situatie.

In de tabel zijn de vier benoemde kengetallen over de afgelopen vijf jaar weergegeven. Met uitzondering van het weerstandsvermogen worden ook de gemiddelde kengetallen van de roc’s in Nederland gepresenteerd.

Financiële kengetallen
Solvabiliteit norm 2016 2015 2014 2013 2012
Graafschap College > 0,30 0,73 0,73 0,75 0,75 0,74
roc * 0,51 0,49 0,45 0,47
Liquiditeit norm 2016 2015 2014 2013 2012
Graafschap College > 1,20 2,90 2,95 3,39 3,42 2,90
roc * 1,32 1,04 1,02 0,85
Rentabiliteit norm 2016 2015 2014 2013 2012
Graafschap College > 1,00 0,29 3,29 3,90 4,20 1,68
roc * 3,95 1,55 2,40 1,10
Weerstandsvermogen norm 2016 2015 2014 2013 2012
Graafschap College > 0,40 0,89 0,89 0,96 0,98 0,97

*Deze gegevens zijn ten tijde van het opmaken van de jaarrekening (nog) niet bekend.