Informatiemanagement en ICT

Informatiebeveiliging en privacy

Het veilig kunnen gebruiken van de ICT-voorzieningen is voor studenten en medewerkers van het Graafschap College van groot belang. Veilig betekent voor het Graafschap College dat apparatuur betrouwbaar en snel is, gegevens en bestanden juist zijn, virussen (e.d.) niet voorkomen en de privacy van alle betrokkenen is geborgd.

Om veilig werken te waarborgen, maakt het Graafschap College gebruik van normen- en toetsingskader van de Taskforce informatiebeveiliging van saMBO-ICT (2015). Op basis van dit kader heeft het Graafschap College de veiligheid geëvalueerd en op basis van de uitkomsten van deze zelfevaluatie een verbeterplan opgesteld. Back-office is een aantal technische veranderingen doorgevoerd. Daarnaast is aan de kant van de gebruikers een aantal aanpassingen gedaan. Zo is er een nieuw wachtwoordbeleid opgesteld, dat ook gedeeltelijk is geïmplementeerd. In Office365 is ingesteld dat medewerkers een gebruikersnaam, wachtwoord en unieke wisselende pincode moeten invoeren bij het inloggen. Dit systeem is vergelijkbaar met het systeem dat banken gebruiken.

In het verslagjaar nam het Graafschap College deel aan een landelijke cyber security oefening, georganiseerd door Surfnet. Ervaring opdoen met hoe moet worden gehandeld in het geval van een ernstig security incident, was het doel van de oefening. Ook heeft het Graafschap College op basis van het toetsingskader deelgenomen aan de landelijke Benchmark. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het verbeterplan 2017.

Functionaris gegevensbescherming

Anticiperend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht wordt, is per augustus 2016 binnen het Graafschap College een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris draagt er zorg voor dat het Graafschap College voldoet aan de eisen die de nieuwe privacywet stelt.

Onderwijslogistiek

Het Graafschap College werkt continu aan het verbeteren van de onderwijslogistiek. In 2016 werd de herziene kwalificatiestructuur van kracht. Deze landelijk voorgeschreven invoering van tientallen nieuwe onderwijsprogramma’s is goed verlopen. Alle roosters zijn met het programma Xedule gemaakt. Het moment van invoering heeft het Graafschap College gebruikt om de verschillen in lestijden en pauzes te harmoniseren. In Xedule wordt ook het plan van inzet van medewerkers geregistreerd, zodat iedere medewerker altijd inzage heeft in zijn eigen plan van inzet. In 2016 is ook de module ‘Meerjarenplanning’ in gebruik genomen. Met deze module in Xedule kunnen alle onderwijsprogramma’s voor de gehele looptijd worden geregistreerd, zodat onderwijslogistieke knelpunten vroegtijdig inzichtelijk worden.

Werken in Office365

In het voorjaar van 2016 zijn de mogelijkheden van Office365 uitgebreid onderzocht. In het najaar 2016 zijn de eerste medewerkers in deze nieuwe werkomgeving gaan werken. Het ‘omzetten’ van medewerkers gebeurt stapsgewijs, per team. Alle medewerkers die in Office365 aan het werk zijn gegaan, hebben een basistraining gehad. De verwachting is dat in het voorjaar van 2017 alle medewerkers van het Graafschap College in Office365 werken.

Het gebruik van het wireless netwerk blijft fors groeien. In januari 2016 had het Graafschap College ongeveer 3.000 wireless apparaten op het netwerk. In december 2016 was dit aantal gegroeid naar ruim 4.500. Ook het gebruik van video op internet groeide sneller dan verwacht. Daardoor ontstonden performance problemen. Door versneld vervangen van apparatuur zijn deze problemen aangepakt.