Faciliteiten en huisvesting

Huisvesting

Meerjaren huisvestingsplan

Het huisvestingsbeleid van het Graafschap College is voor een belangrijk deel gebaseerd op prognoses van studentenaantallen. Zo’n 20% van de vierkante meters waarover het Graafschap College beschikt, is flexibel en kan, bijvoorbeeld door het opzeggen van huurcontracten, worden afgestoten. Het Graafschap College heeft behoefte aan onderwijslocaties die voldoen aan de huidige visie op het beroepsonderwijs. Ook daarvoor is aandacht in het huisvestingsbeleid. Bovendien richt het beleid zich op de kwaliteit van de locaties. Met betrekking tot de kwaliteit zijn de aspecten binnenklimaat, uitstraling, kleinschaligheid, bereikbaarheid en parkeren van belang. In 2016 is het Huisvestingsplan 2016-2020 voorlopig vastgesteld. Het komende jaar wordt de onderwijsvisie op het gebied van hybride leren verder uitgewerkt en aangescherpt en wordt in kaart gebracht welke consequenties dit heeft voor de huisvesting. Naar aanleiding hiervan wordt het Huisvestingsplan aangepast en in het najaar van 2017 definitief vastgesteld.

Resultaten

In 2016 zijn concrete resultaten behaald op het gebied van huisvesting:

Hoofdlocatie

In de zomer van 2016 is de werkomgeving van de sector Bedrijfsvoering gerenoveerd. De nieuwe omgeving kenmerkt zich door open, transparante en lichte ruimtes met glazen wanden en warme kleuren. De kantoren zijn voorzien van moderne faciliteiten, zoals elektrisch verstelbare bureaus die ook staand werken mogelijk maken en een aantal deskbikes. Bovendien is het binnenklimaat geoptimaliseerd. De nieuwe werkomgeving doet een appèl op samenwerking en draagt bij aan de ambitie dat medewerkers met passie en plezier moeten kunnen werken.

Daarnaast zijn in het verslagjaar op de hoofdlocatie schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurde volgens het schilderplan, waarin eigentijdse kleuren en een uitnodigende werk- en leeromgeving centraal staan. Bovendien is een aantal leslokalen voorzien van een nieuwe binnenklimaatinstallatie.

Sportpark Zuid

Het Graafschap College wil op Sportpark Zuid in Doetinchem een nieuwe school bouwen voor de opleidingen Sport en bewegen en Veiligheid en Vakmanschap (Defensie). De toekomstige locatie wordt in gebruik genomen door zo’n 700 studenten en krijgt een oppervlakte van 5.500 m2. In het vorige verslagjaar werd het Graafschap College eigenaar van de grond. In het voorjaar van 2016 is de tennishal die op de grond stond, gesloopt. Daarnaast werd de Europese aanbestedingsprocedure op basis van ‘Engineer and Build’ succesvol afgerond. Er is een voorlopig ontwerp gemaakt, waarna de omgevingsvergunning is aangevraagd. De verwachting is dat in juni 2017 kan worden gestart met de bouw van de nieuwe locatie.

Ruimzichtlaan

De kantine van de locatie Ruimzichtlaan is in 2016 fors uitgebreid. De ruimte wordt buiten de pauzetijden ook als projectruimte voor studenten gebruikt.

Extra lesruimte voor inburgering

Om de groei van het aantal cursisten inburgering op te vangen, is in 2016 tijdelijk extra huisvesting voor de sector Educatie & Participatie in Doetinchem en Winterswijk gerealiseerd. In beide gevallen gaat het om huurlocaties. In Doetinchem heeft het Graafschap College een locatie aan de Prins Hendrikstraat in gebruik genomen en in Winterswijk is extra ruimte gehuurd op de bestaande locatie aan de Haitsma Mulierweg.

Prognoses huisvesting

Het huisvestingsbeleid van het Graafschap College is voor een belangrijk deel gebaseerd op prognoses van studentenaantallen. Uit deze prognoses blijkt dat het aantal jongeren in de Achterhoek op de lange termijn gaat afnemen. In de continuïteitsparagraaf wordt nader ingegaan op de prognoses voor wat betreft de huisvesting.

Overzicht locaties Graafschap College in 2016

Gezonde schoolkantine

In 2016 hadden alle kantines van het Graafschap College het predicaat ‘Gezonde Schoolkantine’. Een aantal kantines ontvingen zelfs de ‘Gouden Schoolkantine Schaal 2016’ van het Voedingscentrum. De kantines van het Graafschap College zijn aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum (in opdracht van het ministerie van VWS) ingericht. Een kantine is gezond als minimaal 75% van het aanbod bestaat uit producten uit de Schijf van Vijf (zoals brood, fruit en salades) en maximaal 25% uit producten buiten de Schijf van Vijf (bijvoorbeeld koek, snoep en snacks). Het Graafschap College vindt het belangrijk dat studenten kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine. Uit onderzoek blijkt dat kleine verbeteringen in het aanbod al zorgen voor een direct effect. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als deze voor handen zijn. Door in het aanbod voornamelijk gezonde producten op te nemen, kiezen jongeren sneller voor iets gezonds.

Inkoop en aanbesteding

In 2016 is een grote stap gezet in de verdere professionalisering van het inkoopbeleid. Er zijn negen (nieuwe) contracten afgesloten en drie nieuwe aanbestedingen zijn opgestart. Dit conform het inkoopbeleid van het Graafschap College. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het centraliseren, beheren en herijken van (bestaande) contracten. Er is kritisch gekeken naar mogelijkheden om de administratieve last binnen de organisatie te verminderen door het aantal facturen te verminderen en facturen digitaal te laten aanleveren. In 2017 krijgt deze werkwijze een vervolg.