Bedrijfsvoering

Het Graafschap College heeft als doel om de bedrijfsvoering de komende jaren verder te professionaliseren.

Op het gebied van informatiemanagement en ICT is in 2016 onder andere gewerkt aan de verbetering van de informatiebeveiliging. Zo is op basis van het normen- en toetsingskader van de Taskforce informatiebeveiliging van saMBO-ICT de informatiebeveiliging binnen het Graafschap College geëvalueerd en is een verbeterplan opgesteld en nam het Graafschap College deel aan een landelijke cyber security oefening. In augustus werd een functionaris gegevensbescherming aangesteld. De onderwijslogistiek is verder verbeterd door het gebruik van het programma Xedule verder uit te breiden. In het verslagjaar heeft een deel van de medewerkers de werkomgeving Office365 in gebruik genomen.

In het verslagjaar is het Huisvestingsplan 2016-2020 voorlopig vastgesteld. Op het gebied van huisvesting zijn meerdere resultaten behaald, waaronder de renovatie van de werkomgeving van de sector Bedrijfsvoering op de hoofdlocatie en het voorlopige ontwerp voor de nieuw te bouwen school op Sportpark Zuid voor de opleidingen Sport en bewegen, Defensie en Veiligheid.

Het actieplan ‘De slag om de student’ werd vastgesteld en beschrijft de wijze waarop de marketing- en communicatiefunctie van het Graafschap College wordt versterkt. Het doel is om de profilering en positionering van het merk ‘Graafschap College’ en de beleving van de strategische doelen van de organisatie, zowel onder medewerkers als onder studenten en externe betrokkenen te versterken. In 2016 organiseerde het team marketing en communicatie twee masterclasses over marketing voor medewerkers van het Graafschap College. Tijdens de bijeenkomsten werd onder andere nagedacht over de wijze waarop het Graafschap College zijn doelgroepen laat horen, zien en voelen waar het merk ‘Graafschap College’ voor staat. Op het gebied van voorlichting en werving heeft het Graafschap College een aantal concrete resultaten behaald. Zo zijn spotlightsites ontwikkeld, is een online tool in gebruik genomen om op een professionele manier digitale nieuwsbrieven te versturen en is er een website gelanceerd om de communicatie met decanen te verbeteren en vergemakkelijken. Tijdens de Scholenmarkt in november heeft het Graafschap College voor het eerst zijn bezoekers geregistreerd om zo meer inzicht te krijgen in de oriëntatiefase van potentiële studenten. Ook werd er in de interne communicatie geïnvesteerd: er werden voorbereidingen getroffen voor een online medewerkersmagazine en werd onderzoek gedaan naar een nieuw studenten- en medewerkersportaal.

Op dit deel van de website is meer informatie te vinden over de bedrijfsvoering in 2016.