Afkortingen en begrippen

Afkorting/begrip Omschrijving
3 O’s Ondernemers, Overheid en maatschappelijke Organisaties. In de Achterhoek werken deze drie partijen samen in het verband Achterhoek 2020
A3 jaarplan Een plan waarin jaarlijks de beoogde resultaten, doelstellingen en acties worden gepresenteerd.
Alfa A, B en C Verschillende niveaus m.b.t. alfabetisering
Arbo Arbeidsomstandigheden
BAPO Bevorderen ArbeidsParticipatie Ouderen
Bbl Beroepsbegeleidende leerweg
Belanghebbende persoon of organisatie die belang heeft of betrokken is bij een specifieke organisatie
BHV Bedrijfshulpverlening
BK Berufskolleg
Bol Beroepsopleidende leerweg
Bpv Beroepspraktijkvorming. Vindt plaats in een leerbedrijf en wordt verzorgd op grond van een overeenkomst tussen het roc, de student en het erkende leerbedrijf. Bij bbl-trajecten tekent ook het SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
BVE Beroepsonderwijs en Volwassen Educatie
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CIVON Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland
Cross-over opleiding Een cross-over opleiding bestaat uit delen van bestaande opleidingen van twee of meer opleidingsrichtingen.
Cvb College van bestuur
Diplomaresultaat Het percentage studenten dat de instelling met een diploma verlaat in verhouding tot alle studenten die in het schooljaar de school hebben verlaten.
Doorlopende leerweg Soepele onderwijskundige overgang van vmbo naar mbo of mbo naar hbo.
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
Excellentieplan Plan waarin het studiesucces van bovengemiddeld getalenteerde studenten centraal staat.
Flexibele formatie Inzet van vrijwilligers, onbetaalde stagiair(e)s, inhuur- en uitzendkrachten en gedetacheerde krachten
Fte Fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt
Gelderse Roc’s Graafschap College, Aventus, Rijn IJssel, Rivor, roc A12 en roc Nijmegen
GHS Graafschap Helpt Scoren. Project waarin jongeren tussen de 16 en 23 jaar worden begeleid die een heroriëntatie op hun loopbaan wensen
Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs
Hbo Hoger beroepsonderwijs
Horizontale dialoog Het gesprek dat het Graafschap College aangaat met zijn interne en externe belanghebbenden.
HRM Human Resource Management
ICER Innovatiecentrum (Industrie, Cultuur, Educatie en Recreatie), waarbij het Graafschap College bestuurlijk en als partner is betrokken.
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
Innovatiedocent Docent met toegepaste onderzoekservaring die de mogelijkheid krijgt innovatievoorstellen te doen.
Instellingsmanagementteam Sectordirecteuren en diensthoofden van de sector Bedrijfsvoering.
ISK Internationale Schakelklas
Jaarresultaat Het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen.
JOB Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
SBB Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Keuzedeel Een student volgt naast de opleiding keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend.
Koploperproject Een project waar op een innovatieve manier en op experimentele basis wordt gewerkt aan de realisatie van de strategische doelen.
Kpi Kritische prestatie indicator
Kwalificatiestructuur Geheel van profielen
Leerlijn Leerroute die een student volgt in een opleiding
Leerweg de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) onderscheidt twee leerwegen die leiden tot hetzelfde diploma (bol en bbl)
Liquiditeit Geeft aan in welke mate de instelling haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen.
Loopbaanklas Klas voor studenten met een loopbaanvraag.
Loopbaanplein Studenten van het Graafschap College en jongeren en volwassenen van buiten het Graafschap College, die een vorm van begeleiding nodig hebben, kunnen op het Loopbaanplein terecht voor deze begeleiding
Mbo Middelbaar beroepsonderwijs
MBO in bedrijf Organisatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kwaliteitsplannen en bpv-verbeterplannen beoordeelt en de uitvoering/realisatie ervan in de onderwijsinstellingen monitort.
MBO Raad Brancheorganisatie van onderwijsinstellingen in het mbo en volwasseneducatie
Meldingsfrequentie Het aantal keren dat een medewerker zich ziekmeldt
Mijn School Onderdeel van het Graafschap College dat reguliere beroepsopleidingen verzorgt, maar met een andere aanpak.
MO Medewerkersonderzoek
NT2 Nederlands als tweede taal
NT2 B1, B2, 2F, 3F, A1, A2, 1F en 2F Verschillende niveaus m.b.t. NT2
OBP Ondersteunend en Beheerspersoneel
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OER Onderwijs- en examenregeling
OLC Onderwijsleercentrum
Onderwijsteams Binnen het Graafschap College wordt het onderwijs uitgevoerd in resultaatgerichte onderwijsteams.
Ongediplomeerde uitstroom Aantal studenten dat de opleiding zonder diploma verlaat
OP Onderwijzend Personeel
OR Ondernemingsraad
POA Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
Portfolio Totaal aantal opleidingen (ook keuzedelen en maatwerk)
PRO Praktijkonderwijs
Profijt Regionaal samenwerkingsverband tussen praktijkonderwijs, vso, vmbo, mbo en hbo
Rekenteam Team dat individuele begeleiding biedt aan studenten met rekenproblemen.
Rentabiliteit Geeft aan welk deel van de totale baten overblijft na aftrek van de lasten.
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Roc Regionaal opleidingencentrum
Rvt Raad van toezicht
RxH Samenwerkingsverband op het gebied van hoger beroepsonderwijs
Sector E&D Sector Economie & Dienstverlening
Sector E&P Sector Educatie & Participatie
Sectordirectie Sectordirecteuren van de vier onderwijssectoren.
Sector T&I Sector Techniek & Informatica
Sector Z,W&S Sector Zorg, Welzijn & Sport
SMT Sectormanagementteam, bestaat uit opleidingsmanagers, sectormanager bedrijfsvoering en de sectordirecteur
Solvabiliteit Geeft aan op welke wijze bezittingen, die op de activazijde van de balans staan, zijn gefinancierd (met eigen vermogen en/of vreemd vermogen)
SR Studentenraad
Studieloopbaanbegeleiding Biedt basisbegeleiding aan studenten van het Graafschap College
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T-2 bekostiging (t=bekostigingsjaar), de jaarlijkse bekostiging in het mbo is gebaseerd op het studentenaantal op 1 oktber van twee jaar eerder
Tijdelijke formatie Alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en alle uitbreidingen voor bepaalde tijd
Topopleiding De MBO Keuzegids geeft een opleiding het predicaat topopleiding als de opleiding een score heeft van 75 of hoger
Vaste formatie Alle arbeidsovereenkomsten vor onbepaalde tijd
Vavo Voorgezet algemeen volwassenonderwijs
Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vo Voortgezet onderwijs
Vso Voortgezet speciaal onderwijs
Vsv Voortijdig schoolverlates
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs
Weerstandvermogen Eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten.
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wijkleercentrum In een wijkleercentrum wordt in praktijksituaties vanuit verschillende vakniveaus, richtingen en leerjaren onder begeleiding van docenten en professionals in het werkveld geleerd.
Yucan Een internetapplicatie voor het opstellen en bijhouden van een zelfevaluatie, het uitvoeren van een audit op basis van de zelfevaluatie, het opstellen van verbeterplannen en het bewaken van de voortgang van verbeterplannen.
Zorg- en loopbaandecaan Begeleidt studenten die meer of andere begeleiding nodig hebben dan de basisbegeleiding.