Voorwoord college van bestuur

Het dagelijks bestuur van het Graafschap College ligt bij het college van bestuur. In het voorwoord blikt het college van bestuur terug op 2016. Wat waren de hoogtepunten voor het Graafschap College? Daarnaast kijkt het college van bestuur naar de nabije toekomst: wat zijn voor 2017 belangrijke speerpunten voor de organisatie?

Lees meer

Jaarbericht raad van toezicht

De raad van toezicht is het toezichthoudende orgaan en streeft een krachtig en onafhankelijk toezicht na, waarbij onder andere de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ leidend is. In dit hoofdstuk legt de raad onder andere verantwoording af over de uitvoering van het toezicht in 2016 en wordt ingegaan op de behaalde resultaten van het Graafschap College in het verslagjaar.

Lees meer

Over het Graafschap College

Onder ‘Over Graafschap College’ wordt beschreven hoe het Graafschap College het onderwijs organiseert. De verschillende organisatieonderdelen en het onderwijsaanbod worden kort beschreven. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een organogram met bijbehorende toelichting.

Lees meer

Strategie

De strategie voor de periode 2015-2020 richt zich op ‘Excellent onderwijs voor een innovatieve regio’. De missie, visie en kernwaarden van het Graafschap College worden hier beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de strategische doelen en de koploperprojecten. Ook worden de succesbepalende factoren en kpi’s beschreven.

Lees meer

Resultaten

Dit deel van de website gaat in op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten die het Graafschap College in 2016 heeft behaald. Zo is een aantal verplichte indicatoren opgenomen en is er meer informatie te vinden over de studenten en cursisten. Ook wordt beschreven welke activiteiten hebben plaatsgevonden in het kader van de strategische doelen en wordt uitgebreid ingegaan op het bestuurlijk vermogen en de kwaliteitsborging.

Lees meer

Onderwijs

Onder ‘Onderwijs’ wordt informatie gegeven over het onderwijs van het Graafschap College in 2016. Wat is de visie op onderwijs? Waaruit bestond het onderwijsaanbod en hoe was de inhoud en inrichting ervan? Daarnaast komen de onderwerpen toelatingsbeleid, examinering, begeleiding van studenten, doorlopende leerlijnen en internationalisering aan de orde.

Lees meer

Medewerkers

‘Werken en leren met passie en plezier’ staat centraal bij het Graafschap College. Hier wordt beschreven op welke wijze hieraan invulling is gegeven. Hoe zorgt het Graafschap College voor de professionalisering en begeleiding van zijn medewerkers? Daarnaast wordt inzicht gegeven in het medewerkersbestand en passeren onderwerpen als formatie, werving en selectie, ziekteverzuim en arbobeleid de revue.

Lees meer

Bedrijfsvoering

Op dit deel van de website wordt uitgebreid ingegaan op de bedrijfsvoering. Wat gebeurde er in 2016 op het gebied van informatiemanagement en ICT? Welke ontwikkelingen vonden plaats op het gebied van faciliteiten en huisvesting? En wat gebeurde er op het gebied van marketing en communicatie?

Lees meer

Beknopt financieel jaarverslag

Dit deel van de websit bevat het ‘Beknopt financieel jaarverslag’. Er is meer informatie te vinden over de juridische structuur van het Graafschap College, het financieel beleid en de financiële kengetallen. Daarnaast wordt het financiële jaar 2016 beschreven, is de continuïteitsparagraaf toegevoegd en worden de geconsolideerde balans, de geconsolideerde staat van baten en lasten en het geconsolideerd kasstroomoverzicht gepresenteerd. Het volledige financieel jaarverslag 2016 is op te vragen via cvb@graafschapcollege.nl.

Lees meer

Succesverhalen

In 2016 heeft het Graafschap College mooie successen behaald. Ook hebben studenten aan prachtige projecten gewerkt. De succesverhalen zijn verzameld en zijn op dit deel van de website terug te vinden.

Lees meer

Afkortingen en begrippen

In het jaarverslag wordt gebruik gemaakt van afkortingen en begrippen. Op dit deel van de website worden deze afkortingen en begrippen nader toegelicht.

Lees meer